Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης                                                                                                                             Χίος    15 – 06 – 2021

Ζητείται πωλητής από Εταιρεία Τροφίμων

 

Προϋποθέσεις:

  • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και να είναι έως 45 ετών.

  • Να έχει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

  • Να έχει γνώσεις Η/Υ.

Τηλ. επικοινωνίας 22710- 82090

Ώρες επικοινωνίας 17.00- 20.00