Προκήρυξη Υποτροφιών απο το κληροδότημα Αφών Ευαγγέλου και Μαρίας κ. Μαδιά


pvaigaiou

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
Ο Δήμαρχος Καρδαμύλων Χίου,
Αφού έλαβε υπόψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β΄ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
«Κληροδότημα Αφών Ευαγγέλου και Μαρίας κ. Μαδιά

                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
                                                 για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
                                                 Ο Δήμαρχος Καρδαμύλων Χίου,
                                                 Αφού έλαβε υπόψη
 
1)  Την αριθμ. 20959/11-7-1962 Διαθήκη της Μαρίας Κ.Μαδιά,
2) Την αριθμ. 10490/17-10-1995 Αποφάσεως του εφετείου Αθηνών,
3)  Την αρίθμ.17/21-5-1996 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
4) Την αριθμ.8/1996 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδαμύλων περί Καθορισμού Ειδικότερων Όρων χορήγησης Υποτροφιών Κληροδοτήματος «Αδελφών Ευαγγέλου και Μαρίας .Μαδιά» ΝΟΜΙΜΗ 1803/29-3-1996 Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης &Διοίκηση Ν.Χίου.
5) Την αριθμ. 1087889/3099/Β0011/16-7-1996 Κοινη Απόφαση των Υπουργού Οικονομικών και Νομάρχη Χίου που αφορά των καθορισμό των Ειδικότερων Όρων χορήγησης Υποτροφιών του κληροδοτήματος «Αδελφών Ευαγγέλλου  και Μαρίας Κ. Μαδιά».
6) Τις διατάξεις του Καν. Δ/τος 18/23-8-1941 «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών κλπ.).
7) Τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 (ΦΕΚ Α_455) «Περί τροποποιήσως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νομών περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών και δωρεών».
8) Την αριθμ. 798/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδαμύλων περί Έγκρισης Προκήρυξης Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
9) Το αριθμ.4841/29-12-2009 έγγραφο περί Έγκρισης Προκήρυξης Υποτροφιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
10)  Τις διατάξεις του Ν.455/76 &1583/85.
Προκηρύσσει
Για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Έξι (6)
υποτροφίες που κληροδοτήματος «Αφών Ευαγγέλου και Μαρίας Κ. Μαδιά» για σπουδαστές Δημοσίων Ανώτατων ή Ανώτερων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οπουδήποτε μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, για τους απόφοιτους των Λυκείων Καρδαμύλων.
Το ποσό της Υποτροφίας ορίζεται σε 180,00_ «Εκατό ογδόντα Ευρώ» το μήνα για εννέα(9) μήνες τον  χρόνο από 1η Οκτωβρίου έως Ιουνίου κάθε Ακαδημαϊκό έτους, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας των κανονικών σπουδών .
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Δημαρχείο Καρδαμύλων από 19 Ιανουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Δήμο Καρδαμυλων, στην Κα Ειρήνη Ποδιά, ή κα Ματθαίου Μαρία στα τηλ .2272350013ή 2272350031 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.     

Πηγή:"Εφημερίδα Δημοκρατκή"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael