Π.Ε.Χίου: Πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                   Χίος  17-05-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Π.Ε.Χίου: Πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 προσ 

    
     Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που εδρεύει στη Χίο, για το «πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019», και συγκεκριμένα:

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
(Τομεάρχες Δακοκτονίας)
ΠΕ Γεωπόνοι
ή εν ελλείψει
ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής
Παραγωγής)
ή εν ελλείψει
ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
(Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή
Διοίκησης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων)
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάρκεια απασχόλησης 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30-11-2019 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Κωνσταντίνου Μονομάχου 37 Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπόψη κας Ειρήνης Αργυρούδη ή Φωκίδη Στεφάνου (τηλ. επικοινωνίας: 22713-53329 και 22713-53334).

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων από 17/05/2019 έως 27/05/2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael