Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ειδικού Συμβούλου (Πολιτικού Μηχανικού) για την κάλυψη των αναγκών του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Χίου


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    10 - 07 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ειδικού Συμβούλου (Πολιτικού Μηχανικού) για την κάλυψη των αναγκών του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Χίου

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου (Πολιτικού Μηχανικού) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των Αναγκών του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Χίου. 

Ο ενδιαφερόμενος/η που θα προσληφθεί απαιτείται να πληρεί:
α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και
β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πολιτικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
γ. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όποιος επιθυμεί να προσληφθεί στην παραπάνω θέση και έχει τα νόμιμα προσόντα, πρέπει έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00, να υποβάλλει στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Ανδρομέδας 15 - ΤΚ 81100 – Μυτιλήνη (υπεύθυνη υπάλληλος κ.Ευστρατία Ελευθερίου), σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν σε σφραγισμένο φάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην οποία θα αναφέρουν τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
  


aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael