Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατό΅ων ΅ε σύ΅βαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντι΅ετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ε΅φάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                       Χίος   03-06-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατό΅ων ΅ε σύ΅βαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντι΅ετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ε΅φάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 


Ο Περιφερειάρχης Βορείου αιγαίου ανακοινώνει  την πρόσληψη ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατό΅ων για την αντι΅ετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ε΅φάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, για τη Χίο προβλέπονται οι εξής θέσεις:
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1)
ΤΕ Δομικών Έργων/ Πολιτικών Μηχανικών (1)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (1)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1)
ΠΕ Κοινωνιολόγων (1)

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 13-9-2020

Οι ενδιαφερόμενοι  για τις θέσεις που αφορούν την  Περιφερειακή Ενότητα Χίου καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και την υπεύθυνη δήλωση τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή αρχείου pdf), αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός προθεσμίας πέντε [5] ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” , στους κατά τόπους πίνακες Ανακοινώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Π.Ε.Χίου:  (κωδ. θέσεων 107, 108, 109, 110, 111), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου: s.galatoula@chios.pvaigaiou.gov.gr 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 2/6/2020 έως και 6/6/2020

Οι ενδιαφερόμενου μπορούν να δουν την Ανακοινωση, την Αίτηση και Υπευθυνη Δήλωση  ΕΔΩaggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael