Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                 Χίος  06-02-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

    Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας και στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα:
- Συμπεριφορά Καταναλωτή
- Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν ή να αποστείλουν, το αργότερο, μέχρι τις 7.2.2020 στη Γραμματεία του Τμήματος (Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λιβανού 54, 82132, Χίος),
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ. 22710-35330 ή 35302 ή στη Δ/νση: http://www.tourem.aegean.gr/  και  http://www.aegean.gr 

Πηγή: 
www.aegean.gr 
aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael