ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 (Θέσεις Π.Ε. & Τ.Ε.)


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                 Χίος  06-07-2016
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 (Θέσεις Π.Ε. & Τ.Ε.)

    Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα 
αποτελέσματα  της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-5-2016 και διορθ. ΦΕΚ 4/19-5-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-2-2016), επτακοσίων είκοσι (720) θέσεων τακτικού προσωπικού  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  και τριακοσίων εξήντα οκτώ (368) θέσεων τακτικού προσωπικού  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.
 
   Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

   Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

   Τα αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

   Από τις ανωτέρω θέσεις - 16 - αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα της Χίου  και συγκεκριμένα:
 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ.Ν.ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" 2
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΙΟΥ  4
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΙΟΥ
 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΙΟΥ  6
 

Πηγή: www.asep.gr  


aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael