ΚΕΘΕΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                 Χίος  28-01-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

ΚΕΘΕΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο

       Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5032829 (Αρ. Απόφασης : οικ.315/05.02.2019, ΑΔΑ : 6ΕΕ77Λ8-Ι58) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Λέσβο» με Κωδικό ΟΠΣ 5032830 (Αρ. Απόφασης : οικ311/05.02.2019, ΑΔΑ : 66ΣΤ7ΛΩ-44Κ), οι οποίες εντάσσονται στον ’ξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Bόρειο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

       To «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο» έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α.) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κλπ). 

       Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο»  ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: 

Κατηγορία - Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδικός θέσης
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης)
1 ΨΥΧΤ-ΝΟΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (πλήρους απασχόλησης) 
1 ΨΥΧ-ΝΟΣ 
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (πλήρους απασχόλησης) 
1 ΚΛ-ΝΟΣ
 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (πλήρους απασχόλησης)
1 ΔΙΛΟ-ΝΟΣ
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (πλήρους απασχόλησης)
1 ΕΙΔΘΕ-ΝΟΣ

       Σε εκτέλεση της παραπάνω πράξης ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Οι υποψήφιοι για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλεφωνικά (210 9241993-6, εσωτ. 267 ή 272) εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 10:00 μέχρι 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την Προσήρυξη ΕΔΩ


Πηγή: www.kethea.gr 

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael