Ε.Ο.Π.Υ.Υ: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.


pvaigaiou

 
 
 

    Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  30-08-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 Ε.Ο.Π.Υ.Υ: Προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.    

     Ο ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκαπέντε (215) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Από τις ανωτέρω θέσεις  
μία
(1) αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Ειδικότητα:  ΠΕ Φαρμακοποιών

Διάρκεια Σύμβασης:  οκτώ 8  μήνες 
        
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
      

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, Τ.Κ.:15123
απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υπόψη: κας Μαγκλάρα Χρυσούλας τηλ. 210-6871719
ή κας Μαυρίδου Αικατερίνης τηλ. 210-6871717
ή κας Κουρούκλη Ελευθερίας τηλ. 210-6871774
                    

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη , τη διαδικασία υποβολής Αίτησης  και το έντυπο Αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούν  ΕΔΩ

 Πηγή: www.diavgeia.gov.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael