ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ): Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                    Χίος  23-05-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ): Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

    
     
Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 – Τ.Κ. 10241 (3 ος όροφος) υπόψη κας Σιμάρα Στυλιανής ή κας Γεροχρήστου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210 5223228 – 210 5215287-210 5236329 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαιου 2019 

Ειδικότερα για το Νομό της Χίου προβλέπονται
 τρεις (3) θέσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΧΙΟΣ
(Δήμος Χίου)
Ν. Χίου 
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
έως 18 μήνες
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΙΟΥ
ΧΙΟΣ
(Δήμος Χίου)
Ν. Χίου 
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
έως 18 μήνες 
1


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael