ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  20-01-2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου
«Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη)» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη)»,
που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία μία (1)  Κάστρο Χίου
και Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων  μία (1)   Κάστρο Χίου
και Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων μία (1)  Κάστρο Χίου
και Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου 
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους. μία (1)  Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες έξι (6)  Κάστρο Χίου
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες έξι (6) Κάστρο Χίου


       ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 82131 – Χίος, υπ’ όψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 - 44238, 44738, 44650),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας

(δηλ. από 17/01/2020 έως και 23/01/2020). 


Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Πηγή: www.diavgeia.gov.gr aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael