ΔΕΗ Α.Ε.: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                    Χίος  02-07-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


ΔΕΗ Α.Ε.
: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών - ΣΟΧ 2/2018


    
 Η  ΔΕΗ Α.Ε. ανιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Ηνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών.

Από τις ανωτέρω θέσεις οκτώ (8) αφορούν την  ΑΣΠ Χίου
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 8 μήνες  4
 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες  1
ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος 8 μήνες  1
 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου
(Διοικητικού-Οικονομικού)
8 μήνες  1
ΔΕ Υπαλλήλος Γραφείου
(Διοικητικών – Γραμματέων)
8 μήνες  1


  ΔΕΗ ΧΙΟΥ  -  Γραφεία ΑΣΠ ΧΙΟΥ, Περιοχή ΛΕΥΚΩΝΙΑ Δήμου Αγίου Μηνά, Τ.Κ.: 82100, αρμόδιος υπάλληλος κ.ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ Μιχαήλ,
τηλ.: 22710-44515.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  17 -7 -2018

Για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018, το  Έντυπο Αίτησης, το Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ 30-3-2017 και το Ειδικό Παράρτημα Η/Υ     
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν 
Ε Δ Ω


Πηγή: www.dei.gr 

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael