ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή Χίου) : Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ


pvaigaiou

 
 
 

  
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                    Χίος  04-06-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας
 


ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.


    
 Ο  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ανιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών προβλέπει η προκήρυξη 1Γ/2017 του ΑΣΕΠ με νέο γραπτό διαγωνισμό για συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)Ηνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ (για τις ανάγκες αυτής στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ και στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΨΑΡΩΝ).
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών-
Περιοχή Χίου (Περιοχή Χίου)  
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου  2
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών-
Περιοχή Χίου  & (Υποπρακτορείο Ψαρών)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων
(Εναερίων-Υπογείων)
 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8 μήνες

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
??
??
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43, Τ.Κ 82100 ΧΙΟΣ, υπόψιν κας ΑΜΠΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22710-44368).

 Η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 10/06/2019


Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019


Πηγή: www.deddie.gr 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael