Δήμος Χίου: Πρόσληψη 25 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Οδοκαθαριστών, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

 
 

   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  25-05-2018
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

 

Δήμος Χίου: Πρόσληψη 25 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Οδοκαθαριστών, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  

    
   
Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Οδοκαθαριστών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Διάρκεια σύμβασης : 3 μήνες 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Φραγκάκη Μαρίας ή Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350817).


Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael