Δήμος Χίου: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με Ιατρό Παθολόγο


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
        Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                                                                                        Χίος   16-12-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Δήμος Χίου: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με Ιατρό Παθολόγο


Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Χίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολόγων για την κάλυψη αναγκών του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας, που εδρεύει στη  Χίο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρικές Υπηρεσίες στα μέλη του ΚΑΠΗ Χίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μιχάλων 7, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόψιν κ. Δέσποινας Μαμούνα (τηλ. επικοινωνίας: 2271021057 Εσωτ:6).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14/12/2009 έως 23 /12/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις  9:00 έως τις 14:00

Οι  υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν  την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2019, το έντυπο της αίτησης 
στην υπηρεσία  στην ανωτέρω διεύθυνση  και  ΕΔΩ

Πηγή: 
www.chios.gov.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael