Δήμος Χίου: Πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Δασκάλων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  16-04-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 
 

  Δήμος Χίου: Πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Δασκάλων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2018-2019» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Δήμου Χίου και συγκεκριμένα:

Ειδικότητα: ΠΕ Δασκάλων

Αριθμός ατόμων: 1

Υπηρεσία: Δήμος Χίου - Για τη στελέχωση της Δομής ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/04/2019 - 06/05/2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Φραγκάκη Μαρίας ή Xαβιάρα Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας : 2271350817).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2019

 Πηγή: www.diaygeia.gov.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael