Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


pvaigaiou

 
 
 

 
 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                Χίος  10-04-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 
 

  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ
 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.  

Υπηρεσία: Ν.Π.Δ.Δ.Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου
 Ειδικότητα: ΔΕ Διοικητικού/ Οικονομικού
Αριθμός Ατόμων: 2

Διάρκεια σύμβασης: οκτώ (8) μήνες


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12 Απριλίου 2019 έως και 22 Απριλίου 2019


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, Νεωρίων 2, ΧΙΟΣ, 82131, υπόψη κας Ατσάλη Σοφίας (τηλέφωνο: 2271022770, εσωτ. 210).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν 
Ε Δ Ω


Πηγή:www.chiosport.gr  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael