Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


pvaigaiou

 
 
 

Ορισμός της εμπειρίας από το ΑΣΕΠ
 
     «Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με  το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεων, με την απόκτηση βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιος μετέχει στην διαγνωστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, με τη λήψη της άδειας».
Συνάφεια
     1)Για τις περισσότερες προκηρυσσόμενες  θέσεις η εμπειρία λαμβάνει υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
     2) Η βαθμολογούμενη εμπειρία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί είτε με σχέση εργασίας (ορισμένου η αορίστου χρόνου )ή με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε με άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα η έργα με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία . Εμπειρία θεωρείται και η συμμετοχή σε πρόγραμμα stage. 
    3)Η βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ θα πρέπει να είναι για τους περισσότερους κλάδους συναφής με το αντικείμενο των θέσεων για τις οποίες την επικαλείται ο υποψήφιος και να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών , που ζητά η προκήρυξη για τις θέσεις αυτές.
Στην περίπτωση που ζητείται από την προκήρυξη άδεια άσκησης επαγγέλματος , η εμπειρία βαθμολογείται εφόσον έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση της άδειας.
Το 24μηνο
    4)Η  Εμπειρία με προσαύξηση 50%, εκτός του ότι θα πρέπει να είναι σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτά τις προκηρυσσόμενης θέσης, θα πρέπει να έχει αποκτηθεί :
    α) Σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού , σε ΝΠΔΔ του δημόσιου τομέα από 1/1/1990 έως και την ημερομηνία εκδόσεις κάθε προκήρυξης.
    β) Σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους ΟΤΑ, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων, μέσω ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαύξηση της εμπειρίας στις παραπάνω περιπτώσεις είναι να έχει εργαστεί ο υποψήφιος είτε συνεχόμενα είτε με διαλείμματα τουλάχιστον 24 μήνες στις υπηρεσίες και προγράμματα του δημόσιου τομέα .
Βαθμολογία
     5) Η βαθμολογία της εμπειρίας γίνεται κατά μήνα από ένα έως 60 μήνες οι παραπάνω δεν βαθμολογούνται –ως εξής

Για τους  πρώτους   δώδεκα μήνες 5 μονάδες ανά μήνα .
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες 8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες 9 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες 8 μονάδες ανά μήνα .
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες 5 μονάδες ανά  μήνα.

Απόδειξη
     6) Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας είναι κατά περίπτωση διαφορετικός, ανάλογα από το αν κάποιος είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, αν αυτή έχει αποκτηθεί στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, αν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία ή άδεια επαγγέλματος, αν έχει αποκτηθεί σε προγράμματα stage, αν έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ή αν έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται κατά κανόνα βεβαίωση του ασφαλιστικού  φορέα, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
     Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας.
Επιπλέον, είναι απαραίτητη:
     Α) Για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται, επακριβώς , ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
     Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας .
    Β) Για τους ελευθέρους επαγγελματίες Υπεύθυνη δήλωση χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίο παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικός την διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Οι μήνες 
     7) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα Χρόνος εμπειρίας περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο, δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
     8) Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο πραγματοποιθεισών ημερών ασφάλισης δια του 25.
Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή, εάν οι ήμερες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, μεταφέρονται σε μήνες διαιρώντας δια του 30και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
Προσαύξηση
     9) Για την εμπειρία με δικαίωμα προσαύξηση, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του φορέα στον οποίο η εμπειρία έχει αποκτηθεί, που θα αναφέρει την ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του.
Στην  περίπτωση που η απασχόληση έγινε σε ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποίησαν φορείς της Αυτοδιοίκησης, απαιτείται βεβαίωση του φορέα, που θα αναφέρει και τα στοιχεία του προγράμματος.  
Προσαύξηση 50% παίρνουν και όσοι συμμετείχαν σε προγράμματα stage η εργάστηκαν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, αρκεί αν συμπληρώσουν 24 μήνες ασφάλισης στο Δημόσιο.
ΣΤΡΑΤΟΣ
 10)Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας . Η βεβαίωσης των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και την διάρκεια της απασχόλησης .
Στην περίπτωση αυτή, η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά την διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτηση της και μετά. Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

Πηγή:"Εφημερίδα Έθνος "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael