Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ


pvaigaiou

 
 
 

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ.

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών βάζει τάξη στο χαώδες νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς αδειών των 600.000 εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

     Απαντήσεις και διευκρινήσεις σε σημαντικά σημεία του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς αδειών των 600.000 εργαζομένων στο Δημόσιο και στους δήμους της χώρας δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Η έκδοση της επίμαχης εγκύκλιου κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών κατακλύζονται καθημερινά από ερωτήματα φορέων και δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του νέου δημοσιοϋπαλληλικού καθώς και του δημοτικού κώδικα. Ο «ΚτΕ» παρουσιάζει τα δέκα βασικά σημεία της εγκυκλίου, την οποία έχει καταρτίσει το υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται να αποστείλει προς τους αρμόδιους φορείς το επόμενο διάστημα.

1). Σε ποιους χορηγείτε μηχανογραφική άδεια.

     Μηχανογραφική άδεια χορηγείτε σε όλους τους υπαλλήλους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολούνται μπροστά σε οθόνες «οπτικής καταγραφής» για χρονικό διάστημα που είναι μεγαλύτερο των πέντε ωρών ημερησίως. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη άδεια ταυτίζεται εννοιολογικά και ουσιαστικά αποτελεί επέκταση της άδειας που ήδη λαμβάνουν οι εργαζόμενοι των κλάδων πληροφορικής. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να λάβουν τις επιπλέον μέρες. Μάλιστα, η θέση αυτή του υπουργείου προκύπτει έπειτα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Εσωτερικών.
 
2). Πότε θεμελιώνει κάποιος το δικαίωμα της άδειας.

     Για να κατοχυρώσει ένας υπάλληλος δικαίωμα αναρρωτικής άδειας, θα πρέπει να εργάζεται συνεχόμενα ή τμηματικά στον ίδιο  ή άλλο φορέα του Δημοσίου πάνω από έξι μήνες. Η διάρκεια της αναρρωτικής άδειας που δικαιούται υπολογίζεται με βάση τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Από τις ημέρες αυτές αφαιρούνται οι ημέρες αναρρωτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί στον υπάλληλο την τελευταία πενταετία.

3). Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένας υπάλληλος αρρωστήσει ενώ βρίσκεται σε κανονική  άδεια.

     Αν ένας εργαζόμενος ασθενήσει ενώ βρίσκεται σε κανονική άδεια, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία του προκειμένου να αρχίσει να μετράει η αναρρωτική άδεια. Όμως, αυτό που υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο είναι ότι το υπόλοιπο της κανονικής άδειας που ήταν προγραμματισμένο να λάβει ο υπάλληλος διακόπτεται και δεν συνεχίζεται μετά την ολοκλήρωση της αναρρωτικής άδειας. Η κανονική άδεια που υπολείπεται χορηγείται στον ενδιαφερόμενο έπειτα από νέο αίτημα που θα καταθέσει ο υπάλληλος.

4). Ποιοι δικαιούνται άδεια υπερεσιακής άδειας.

     Ένας εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, προκείμενου να συμμετάσχει σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και σε κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Αυτό δικαίωμα θεμελιώνεται για τους εργαζόμενους στο άρθρο  58 του Υπαλληλικού Κώδικα  και στο άρθρο 65 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων. Η επίμαχη άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε τμηματικά είτε συνεχόμενα, ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος, της χιλιομετρικής απόστασης και των υπηρεσιακών αναγκών. Αν ένας εργαζόμενος απουσιάζει μόνο κατά τις ημέρες των μαθημάτων και λαμβάνει τμηματικά την άδεια να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση. Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή προσαύξηση των αποδοχών δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους που λαμβάνουν τμηματικά άδεια, αλλά μόνο στους εργαζόμενους που απουσιάζουν διαρκώς από τη θέση τους και για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή της αλλοδαπής δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς η φοίτηση τους σ΄ αυτόν τον τύπο πανεπιστημίου δεν απαιτεί υποχρεωτική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης. (Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση 99/2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον υπουργό Εσωτερικών). Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν μόνο άδεια εξετάσεων, ανεξάρτητα αν αυτές διεξάγονται Σαββατοκύριακα.

5).Τρίμηνη άδεια με πλήρες αποδοχές για την αναφορά τρίτου τέκνου.

     Ένας γονιός δικαιούται άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας δύο ετών. Αυτή χορηγείται στην περίπτωση που ζητηθεί υποχρεωτικά, και μάλιστα αν πρόκειται για παιδί ηλικίας έως έξι ετών, δεν απαιτείται έγκριση από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Διάστημα τριών μηνών από τα δύο χρόνια χορηγείται με πλήρες αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Το τρίμηνο αυτό αποτελεί πραγματική υπηρεσία και υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής κατάστασης. Η διετία χορηγείται άπαξ στον υπάλληλο, και όχι για κάθε παιδί χωριστά. Όμως, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα από το νόμο να ζητήσει την τμηματική χορήγηση της. Για να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής αξιοποίησης της τμηματικής απόδοσης της αδείας, επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι δεν μπορεί να χορηγείται άδεια για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, η άδεια χορηγείται εναλλακτικά και στους δύο.

6). Διευκολύνσεις για νεοδιοριζόμενους γονείς και υπαλλήλους που υιοθετούν παιδί.

     Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα και 60 του Δημοτικού Κώδικα, ο χρόνος εργασίας του γονέα μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως σε περίπτωση που έχει παιδία ηλικίας κάτω των δύο ετών. Αν είναι από δύο έως τεσσάρων ετών, το ωράριο είναι μειωμένο κατά μια ώρα. Αν ο γονιός δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου, δικαιούται συνολικά εννέα μήνες με αποδοχές. Ένας νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που έχει παιδί ηλικίας κάτω των τεσσάρων ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου, η οποία όμως δεν είναι εννεάμηνη. Ο χρόνος που δικαιούται υπολογίζεται με βάση το μειωμένο ωράριο των δύο ή της μίας ώρας, όπως αναφέρεται παραπάνω σε συνδυασμό με το διάστημα που υπολείπεται να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του το παιδί. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και η άδεια που δικαιούται ένας υπάλληλος, ο οποίος υιοθέτει παιδί ηλικίας κάτω των τεσσάρων ετών.

7). Διευκολύνσεις σε περίπτωση γέννησης.

     Ο γονέας που κάνει ήδη χρήση μειωμένο ωράριο ή βρίσκεται σε εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου και αποκτά νέο τέκνο δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο παιδί αργότερα και αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που ισχύουν για το δεύτερο. Ο σύζυγος δεν μπορεί να κάνει χρήση του υπόλοιπου αυτού ταυτόχρονα με τη σύζυγο.
 
8). Διευκολύνσεις σε πατέρα υπάλληλο, του οποίου η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

     Ο πατέρας μπορεί να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων και των διευκολύνσεων στο μέρος που η σύζυγος δεν κάνει χρήση αυτών των δικαιωμάτων. Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (σ΄ αυτό συμπεριλαμβάνονται το αγροτικό επάγγελμα και η οικονομική επιχείρηση). Εάν η σύζυγος του υπάλληλου εργάζεται σε φορέα του Δημοσίου με σύμβαση ορισμένου  ή αορίστου χρόνου, ο σύζυγος δικαιούται άδεια μόνο για το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση της συζύγου.
 
9). Ο μαθηματικός τύπος μετατροπής των διευκολύνσεων ανατροφής του παιδιού.

     Ο δικαιούχος γονιός μπορεί να λάβει είτε συνεχόμενη άδεια, είτε μειωμένο ωράριο. Για τη μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια χρησιμοποιείται ο εξής μαθηματικός τύπος : 9 μήνες επί (χ) το γινόμενο των ωρών που υπολείπονται για τη λήξη του μειωμένου ωραρίου. (Το συνολικό διάστημα του μειωμένου ωραρίου είναι 1.452 ώρες, από αυτές αφαιρούνται όσες έχουν ληφθεί και το αποτέλεσμα διαιρείται με το 1.452). Οι 1.452 ώρες αυξάνονται σε 1.584, αν ο γονέας είναι χήρος ή διαζευγμένος.

10). Χορήγηση αδειών σε αποσπασμένους υπαλλήλους.

     Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι για να λάβουν υπηρεσιακή άδεια εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που ανήκουν και να την κοινοποιήσουν στην υπηρεσία που υπηρετούν. Για όλες τις άλλες άδειες, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν.

Πηγή : Εφημερίδα "Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ".

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael