ΜΟΝΟ ΤΟ 2% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


pvaigaiou

 
 
 

ΜΟΝΟ ΤΟ 2% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Στην τελευταία θέση της Ευρώπης η Ελλάδα.  
     Υποκίνηση για την ανάληψη πρωτοβουλιών ως προς τη δια βίου μάθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται εργοδότες και εργαζόμενοι, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που διενήργησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τεχνογνώση στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal και παρουσιάστηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
     Στη χώρα μας μόλις το 2% των πολιτών, ηλικίας 25-64, συμμετέχει σε ενέργειες δια βίου εκπαίδευσης, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα τελευταία στην ΕΕ των 25, όπου ο μέσος όρος είναι 10%.
     Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν, σύμφωνα με την άποψη των εργοδοτών, «θετική κρίσιμη μάζα» ως προς την κατανόηση των προοπτικών της δια βίου μάθησης και όχι τροχοπέδη, όπως πιστεύεται.
     Στην έρευνα συμμετείχαν 610 επιχειρήσεις (πολύ μεγάλες 52%, μικρές 44,5% και μεσαίες 3,5%) και 20 φορείς εκπροσώπησης, με το 75,5% αυτών να προέρχονται από την Κ.Μακεδονία, 4% Δ.Μακεδονία και 10,5% από Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Σε ό,τι αφορά την κλαδική κατανομή του δείγματος: μεταποίηση 59%, υπηρεσίες 16%, εμπόριο 13%, τουρισμός 12%.
     Το 81,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εντός διετίας θα υλοποιήσει δραστηριότητες ανάπτυξης εκπαίδευσης και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 52,1% προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την ίδια δουλειά, εσωτερικά ανώτερα στελέχη. Έκπληξη της έρευνας αποτέλεσε ποσοστό 80,2%, που δήλωσε ότι καταγράφει γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπίζει εκπαιδευτικές ανάγκες και ελλείψεις.
     Οι επιχειρήσεις (69,2%) προβαίνουν παράλληλα με την υλοποίηση παρεμβάσεων τεχνολογικού/ λειτουργικού εκσυγχρονισμού, σε εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών/ ελλείψεων του ανθρώπινου δυναμικού που προκύπτουν και ποσοστό 68,6% δήλωσε ότι έχει συνοδεύσει τις παρεμβάσεις με ειδικά σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις. Το είδος δραστηριότητας που επελέγη για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι κατά 82,6% η εκπαίδευση από προμηθευτές και η εκπαίδευση πάνω στην εργασία (67,8%).
     Επιπλέον, 42,3% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι κρίνει από πολύ έως αρκετά αρνητική συμβολή στην αποτελεσματική σύνδεση δράσεων εκπαίδευσης και παρεμβάσεων τεχνολογικού εκσυγχρονισμού την ελλιπή γνώση και πρόβλεψη των επιπτώσεων του τελευταίου στην διάρθρωση των θέσεων εργασίας, ενώ 75% αυτών για το ίδιο θέμα απάντησε «λίγο έως καθόλου αρνητική συμβολή».
     Για τον τρόπο λήψης αποφάσεων για δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, 66,9% των επιχειρήσεων προτιμά τη συναπόφαση/ διαβούλευση με τους εργαζομένους, ενώ 39,5% αποφασίζει η διοίκηση.
     Ποσοστό 77,3%, θεωρεί ότι οι εργαζόμενοί τους κατανοούν τη σημασία της εκπαίδευσης για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τον τεχνολογικό/λειτουργικό εκσυγχρονισμό, έχοντας εμπεδώσει την φιλοσοφία της δια βίου μάθησης.
     Στις γενικές διαπιστώσεις της έρευνας συμπεριλαμβάνονται ότι οι ΜΜΕ προτιμούν τις εσωτερικές διαδικασίες εκπαίδευσης και έχουν βούληση για κατάρτιση του δυναμικού τους. Παρουσιάζουν, ωστόσο, υστέρηση στην παραγωγή και αγορά τεχνογνωσίας, γεγονός που τις καθιστά δεκτικές στη μετεξέλιξη τους σε επιχειρήσεις καινοτομικού χαρακτήρα και οργανισμούς δια βίου μάθησης.
     Στις προτάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
-Επιδίωξη «ομαδοποίησης» επιχειρήσεων, υπό μορφή μικρών δικτύων με εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης. Ανάπτυξη συστημάτων συνεχούς κατάρτισης σε κλαδικό επίπεδο και σε ομοειδείς επιχειρήσεις και εξασφάλιση της αναγνώρισης των προσόντων που αποκτώνται.
-Εξεύρεση φόρμουλας ελαχιστοποίησης του κόστους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
     Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Σωτήρης Μαγόπουλος τόνισε ότι με τη διαρκή μάθηση προωθείται η παραγωγικότητα και ενισχύεται η απασχόληση.

Πηγή : www.in.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael