ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


pvaigaiou

 
 
 

ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

     Το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης  στην Κομοτηνή αποτελεί μια καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να απασχοληθεί με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως κοινωνικός λειτουργός. Η βάση του το 2007 έφτασε τα 13.788 μόρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.434 μόρια. 
    
     Με τι ασχολείται το Τμήμα :
     Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ 304/94 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης έχει ως αποστολή:
1. Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
2. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
3. Να συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος, κοινωνικής αλληλεγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρερχομένων κοινωνικών υπηρεσιών.
4. Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού, με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.
 
     Τι μαθήματα θα κάνω : 
     Το τμήμα χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις 1) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής, 2) Κοινωνικής Εργασίας. Οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση συνήθως στο τέλος του δευτέρου έτους. Στη συνέχεια, παραθέτουμε, ενδεικτικά μερικά από τα βασικότερα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα :  
Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση, Οργάνωση και Δυναμική της Κοινωνίας, Εισαγωγή στην Οικονομική θεωρία και Πολιτική, Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική, Κοινωνική Στατιστική, Δημόσια Οικονομική, Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλειας, Πολιτική Υγείας, Περιβαλλοντική Πολιτική, Σωφρονιστικό Σύστημα και Κοινωνική Πολιτική. Η Κινητικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Ευρωπαϊκό Χώρο, Κοινωνική Εργασία, (Συγκριτική, Κλινική με ομάδες, σε Μειονότητες, σε Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες, για άτομα με Ειδικές Ανάγκες κ.α), Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Συμβουλευτική Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας κ.α.
     Οι φοιτητές της κατεύθυνσης – «Κοινωνικής Εργασίας» έχουν τη δυνατότητα να κάνουν Πρακτική Άσκηση υπό εποπτεία. Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής» έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας εφ’ όσον οι ίδιοι το επιθυμούν.
     Τι μεταπτυχιακά μπορώ να κάνω : 
     Στο Τμήμα δεν λειτουργεί ακόμη ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μεταπτυχιακό επιθυμούν σε κάποιο άλλο Τμήμα της χώρας ή του εξωτερικού, σε αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους (π.χ κοινωνική εργασία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογία, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κ.α).

     Που μπορώ να δουλέψω και τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχω :
 
     Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας, σύμφωνα με το Π.Δ 23/1992 αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού (άρθρο 1) και μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας κοινωνικού λειτουργού ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες(άρθρο 3).
     Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρείας ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Τηλ 210-6778777, email:spyrosm@orientum.gr.
     Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, οι απόφοιτοι του Τμήματος  μπορούν να απασχοληθούν:
• Στις διάφορες βαθμίδες της διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ) σε τομείς, όπως η κοινωνική ασφάλεια, η αγορά εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η ψυχική υγεία, η ειδική εκπαίδευση, στέγαση πολιτική και προστασία περιβάλλοντος.
• Σε επιτελικές θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμό, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης, που αφορούν ομάδες ή κοινότητες, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους των Ν.Π.Δ.Δ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α).
• Σε εξειδικευμένου φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, για την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου και των υπερήλικων και άλλων ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
• Σε όλους τους φορείς και τα προγράμματα, όπου προβλέπεται και συνάδει η ανάπτυξη ολιστικών και κλινικών παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας σε άτομα, σχήματα οικογένειας, ομάδες και κάθε τύπου κοινότητες, (τοπικές, πολιτισμικές ενδιαφερόντων κ.α), με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας, κοινωνικής ένταξης και την επίτευξη κοινοτικής ανάπτυξης.
• Στην προληπτική / θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ατόμων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομεία, Φυλακές, Μονάδες Ένταξης Προβληματικών Εφήβων και Θεραπευτικές κοινότητες και Μονάδες Απεξάρτησης σε Μεταβατικούς και Ξενώνες Μακράς Διαμονής, σε ξενώνες Κακοποιημένων Ατόμων κ.α.
• Στις μονάδες Β΄Βάθμιας, προκατάρτισης, κατάρτισης και διαρκούς  εκπαίδευσης στελεχών πρόνοιας, ειδικής αγωγής και υγείας και ψυχικής υγείας. Επίσης, ως κοινωνικοί λειτουργοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα γραφεία διασύνδεσης και Συμβουλευτικής Φοιτητών, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.
• Στα κέντρα και τα προγράμματα μειονοτήτων και σε εκείνα της υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων, παλιννοστούντων και μεταναστών και
• Ως ερευνητές στον τομέα της κοινωνικής πολιθτικής και διοίκησης της κοινωνικής εργσίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων σε δημόσια και ερευνητικά κέντρα (καθώς και σε μελετητικά γραφεία) που διεξάγουν έρευνες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 
     Τι άλλο χρειάζεται να ξέρω :
  • Το Τμήμα ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 1994 ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996.
  • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, Τοσίτσα 19, Εξάρχεια,10683, Αθήνα, Τηλ 210-8834818 Ηλ. Διεύθυνση : www.skle.gr, e-mail: skle@skle.gr
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael