ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ


pvaigaiou

 
 
 

Κατοχύρωση Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

 
      Την Επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, γεγονός που ενδιαφέρει άμεσα τόσο τους μαθητές λυκείου, οι οποίοι επιθυμούν να επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο τη συγκεκριμένη σχολή, όσο και τους ήδη φοιτούντες σε αυτή
Η απόφαση η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρει τα εξής:

Εξόρυξη-Μεταλλοτεχνία
     Ο απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο οποίος ορίζεται ως Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, έχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του εκπαιδευθεί σε θέματα που αφορούν τις εξής δραστηριότητες:

α) τον εντοπισμό, έρευνα, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, β) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες, γ) τις μεταλλουργικές διεργασίες, δ) τη μεταλλοτεχνία και τη μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, ε) τη τεχνολογία κεραμικών, υάλου και ηλεκτρονικών υλικών, στ) τον εντοπισμό και εκμετάλλευση υπόγειων υδροφορέων, ζ) την ενασχόληση με υπόγεια έργα και ειδικές γεωτεχνικές κατασκευές, όπως εξειδικεύονται και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η) την ασφάλεια της εργασίας, θ) τη διαχείριση της ποιότητας και ι) θέματα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Εκμεταλλεύσεις-Κατεργασίες-Παραγωγές
     Με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησε, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός έχει δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, στους εξής τομείς δραστηριοτήτων:

α) Εκμεταλλεύσεις ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους. β) Εκμεταλλεύσεις ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα) καθώς και αξιοποίηση αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων. γ) Εκμεταλλεύσεις γεωθερμικών πεδίων καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας. δ) Εργασίες διερεύνησης του εδάφους και υπεδάφους με γεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, γεωτρητικές και άλλες μεθόδους και στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών πόρων, την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλα. ε) Εξορυκτικά και τεχνικά έργα στα οποία απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών (εκβραχισμοί, καθαιρέσεις κτιρίων και άλλων κατασκευών και άλλα), καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών. στ) Μονάδες εμπλουτισμού ή και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών. ζ) Μονάδες κατεργασίας μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και δευτερογενών πρώτων υλών, με πυρομεταλλουργικές, υδρομεταλλουργικές και άλλες μεθόδους. η) Μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης χρήσιμων υλικών, με μεθόδους εμπλουτισμού, μεταλλουργικές τεχνικές ή άλλες τεχνολογίες. θ) Μονάδες παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου. ι) Μονάδες παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, όπως γύψος και άλλα. ια) Μονάδες κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, όπως χαλυβουργεία, χυτήρια, σωληνουργίες, επιμεταλλωτήρια, ελασματουργεία, μηχανουργεία και άλλα. ιβ) Μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών. ιγ) Μονάδες παραγωγής και διαχείρισης πρωτογενούς ενέργειας. Ιδ) Εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και στον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές και άλλα. ιε) Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή και άλλα) καθώς και στην προστασία αυτών από τη διάβρωση. ιστ) Εργασίες μη καταστρεπτικών ελέγχων σε μέταλλα και κράματα, μεταλλικά προϊόντα, διακοσμητικούς λίθους, μεταλλικές κατασκευές, οπλισμούς και άλλα. ιζ) Έργα προστασίας περιβάλλοντος σε μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες. ιη) Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

Έργα-Μελέτες-Πραγματογνωμοσύνες

Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός έχει δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις επιστημονικές του γνώσεις και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, οι εξειδικευμένες γνώσεις των οποίων αποδεικνύονται από τους τίτλους σπουδών τους, στους εξής τομείς δραστηριοτήτων:

α) Έργα διάνοιξης σηράγγων, μικροσηράγγων και φρεάτων.

β) Διάνοιξη ειδικών υπογείων έργων όπως αποθηκευτικών χώρων, δεξαμενών, χώρων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων.

γ) Εκσκαφές, μετακινήσεις και αποθέσεις γαιών και ενισχύσεις γεωλογικών σχηματισμών σε τεχνικά έργα.

δ) Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης αστοχιών γεωλογικού χαρακτήρα.

ε) Έργα εντοπισμού, διερεύνησης, άντλησης, εμπλουτισμού και προστασίας υδροφόρων σχηματισμών.

στ) Μονάδες παρακολούθησης, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών, υγρών και αέριων βιομηχανικών αποβλήτων.

ζ) Έργα απορρύπανσης εδαφών.

η) Εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσύνες των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

θ) Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ποιότητας και πιστοποίηση προϊόντων, μονάδων, διαδικασιών και άλλων, στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

ι) Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (εκτέλεση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, εκπόνηση μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου), στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

Πρόσβαση σε ιδρύματα, οργανισμούς

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αντικειμένων, ο Διπλωματούχος

Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός έχει, μεταξύ άλλων επιστημόνων, δυνατότητα πρόσβασης σε:

α) Ερευνητικά κέντρα και εργαστηριακές μονάδες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

β) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιους οργανισμούς καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

γ) Μονάδες και ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη βάση του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Πηγή: " www.etnos,gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael