ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


pvaigaiou

 
 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

     ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΑΣ, ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ

     ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία  και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία).
 
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

1.Η επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση θα γίνει με την κατανομή τους στις επόμενες κοινωνικές ομάδες.:
Α΄. Άνεργοι άνω των 30 ετών, που έχουν εξαντλήσει τον χρόνο τακτικής επιδότησης και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της, σε ποσοστό πρόσληψης 30%.
Β΄. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν τη συνταξιοδότηση τους, σε ποσοστό πρόσληψης 20%.
Γ΄. Άνεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών, σε ποσοστό πρόσληψης 20%.
Δ΄.  Μητέρες ανήλικων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.
Ε΄ Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό πρόσληψης 10%
ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.
 
2. Κριτήρια προτίμησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης για της προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες.

{α} Για τις Α΄, Β,΄ Γ΄και Δ΄  κοινωνικές ομάδες, η ανεργία συνέπεια ομαδικής απόλυσης.
{β}Για τις Α΄, Β΄, και Γ΄ κοινωνικές ομάδες, ποσοστό 60%  των γυναικών.
{γ} Για όλες τις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ)  ή εμπειρία σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα για χρόνο μεγαλύτερο του έτους και σε ποσοστό έως 50%.

3.Λοιπα κριτήρια επιλογής σε κάθε μια από τις κοινωνικέ ομάδες

{α} Για την Α΄ και Γ΄ ομάδα προτιμώνται οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη ανεργία, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ..
{β} Για την Β΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν το μικρότερο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.
{γ} Για τη Δ΄ ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα, περιλαμβανομένων και των ενηλίκων.
{δ} Για την Ε΄ ομάδα  προτιμώνται  υποψήφιοι  με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας.

{ε} Για την ΣΤ΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα,  πάνω από το όριο της ιδιότητας του πολύτεκνου.

     Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Οι υποψήφιοι  αρχικώς υποβάλλουν μόνον αίτηση συμμετοχής, που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν τη θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, καθώς και την κοινωνική ομάδα  ή  τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν .Με την αίτηση υποβάλλεται φωτοαντίγραφο δύο όψεων του Δελτίου  Αστυνομικής Ταυτότητας.

     ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
 
• Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης  του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και συνεπώς, ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
• Δεν λαμβάνονται υπόψη  στοιχεία του υποψηφίου, τα οποία αυτός παρέλειψε να δηλώσει στην αίτηση του.
• Οι υποψήφιος που δηλώνει ανακριβή  στοιχεία  ή δεν αποδεικνύει τα κριτήρια και τις ιδιότητες  που επικαλέστηκε στην αίτηση του (και τα οποία υπολογίστηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες ) διαγράφεται

     ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 
     Μετά την ανάρτηση των πινάκων και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζει ο φορέας πρόσληψης οι υποψήφιοι θεωρούνται επιτυχόντες υποβάλλουν σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, νομίμως επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά :
1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 8 του Ν.2683/199)
2. Τίτλο σπουδών ή σχετικό πιστοποιητικό της οικείας σχολής καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.
 Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης  από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ,ΔΟΑΤΑΠ κ.τ.λ διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής προσκομίζουν υποχρεωτικά και την επίσημη μετάφραση του τίτλου   σπουδών από το υπουργείο Εξωτερικών. Αν πρόκειται για τίτλο σπουδών  Δευτεροβάθμιας Γενικής  Εκπαίδευσης  της αλλοδαπής η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση  ισοτιμίας, με τίτλο Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται από κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται από τον οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).
     Το απολυτήριο δημοτικού σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε μέχρι και το έτος 1981 και μετά τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου.
3. Για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 /1986 ή του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή τους ή βεβαίωση ότι έχουν λάβει νόμιμη αναβολή για όσο χρονικό διαρκεί η σύμβαση εργασίας.
 
       ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 
     Α΄. Κοινωνική ομάδα (αφορά ανέργους άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένους 
             στον ΟΑΕΔ.
1. Βεβαίωση από το τοπικό κατάστημα του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εξαντλήσει τον χρόνο τακτικής επιδότησης ανεργίας (ο χρόνος αυτός αναγράφεται στη βεβαίωση ) .
2. Βεβαίωση από ΚΠΑ (Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης) του ΟΑΕΔ ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι  στα Μητρώα του Οργανισμού, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής ( ο νόμος απαιτεί τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης)

     Β΄. Κοινωνική ομάδα (αφορά ανέργους εγγεγραμμένους ΟΑΕΔ , που βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από τη συνταξιοδότηση τους.

{1} Βεβαίωση από το ΚΠΑ ότι ΟΑΕΔ ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του οργανισμού, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής.
{2}Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
{3}Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότηση τους.. Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλιστικού φορέα να παράσχει την άνω βεβαίωση, ο υποψήφιος υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

     Γ΄. Κοινωνική ομάδα (αφορά ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ).

     Βεβαίωση από το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι ΣΤΑ Μητρώα του Οργανισμού κατά την ημερομηνία υποβολής  της αίτησης, καθώς και το συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας (τουλάχιστον  δεκαοκτώ μήνες)

     Δ΄. Κοινωνική ομάδα (αφορά μητέρες με ανήλικα τέκνα).

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει δοθεί εντός της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ανήλικων τέκνων  
2. Μητέρες που είναι ταυτόχρονα και άνεργες και προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τα ΚΠΑ  του ΟΑΕΔ.

     Ε΄.Κοινωνική ομάδα (αφορά άτομα με αναπηρίες)

     Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ, στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50% ).

     ΣΤ΄. Κοινωνική ομάδα (αφορά πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων )
1. Βεβαίωση από τους κατά τόπους συλλόγους της Ανωτάτης Συνομοσμοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), από την οποία να προκύπτει η πολύτεκνη ιδιότητα.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο  πολύτεκνης οικογένειας και έγγαμος, προσκομίζει τόσο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας.

     ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Οι υποψήφιοι όλων των κοινωνικών ομάδων (Α΄ έως ΣΤ΄), οι οποίοι έχουν εμπειρία από απασχόληση σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση φορέα στον οποίο απέκτησαν την εμπειρία, από την οποία να προκύπτει ότι ασχολήθηκαν σε τέτοια προγράμματα, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης τους.
• Οι άνεργοι που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες Α΄, Β΄και Γ΄ και έχουν ή είχαν καταθέσει στο παρελθόν το Δελτίο Ανεργίας, για να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης  ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, λαμβάνουν βεβαίωση από τον  φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου και με αυτή προσέρχονται στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ για να εκδοθεί βεβαίωση του συνολικού χρόνου παραμονής τους σε ανεργία ( ο χρόνος των σεμιναρίων προσμετράται στον συνολικό χρόνο ανεργίας του υποψηφίου).
• Για άτομα που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες Α΄, Β΄,  Γ΄, και Δ΄, δικαιολογητικό στοιχείο για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργού συνέπεια ομαδικών απολύσεων είναι η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου, στην οποία θα αναγράφεται το εξής κείμενο «Δηλώνω ότι η απόλυση μου ήταν αποτέλεσμα ομαδικών απολύσεων που έγιναν στην (τίτλος επιχειρήσεως ……………) την (ημέρα απολύσεως ……..)»

     ΠΡΟΣΟΧΗ

     Σε περίπτωση υποψηφίων που, βάση την κατάσταση τους είναι δυνατόν να ενταχθούν σε περισσότερες από μια κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να το δηλώσουν στην αίτηση τους και επιπλέον να υποβάλλουν μετά την επιλογή τους όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μια από τις κοινωνικές ομάδες.

     ΣΤΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) φτάνουν πλέον οι πιστοποιημένες φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)που είναι αναγνωρισμένοι από το ελληνικό Δημόσιο, μετά από την τελευταία έγκριση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) στην εταιρία « Ολοκληρωμένες Λύσεις Ηλεκτρονικής Μάθησης ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο Telefos ΕΠΕ»Αναλυτικά, οι πιστοποιημένοι
Φορείς είναι οι εξής :

• ECDL.Ελλάς Α.Ε
• «Ναουμίδου Ε.& Συνεργάτες ΟΕ» με  διακριτικό τίτλο «Vellum Global Educational Services».
• «Παπαδάκης Γεώργιος & ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «INFOTEST» .
• «ICT Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» με διακριτικό τίτλο «ICT Hellas Α.Ε»
• «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ΕΠΕ» διακριτικό τίτλο “KEYCERT” 
• «Αριστοτέλειες Καταρτίσεις –Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις Α.Ε» με δικριτικό τίτλο «ACTA.ΑΕ».
• I SKILLS Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» με διακριτικό τίτλο «I SKILLS Α.Ε» και
• «Ολοκληρωμένες Λύσεις Ηλεκτρονικής Μάθησης ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «Telefos ΕΠΕ»
Ακόμη ένας τρόπος απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ είναι με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/ και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή /και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα (υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή ) Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από αυτά τα τέσσερα μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο  πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ) είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης, είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά .Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα(4) εξαμηνιαία μαθήματα, τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
     Τέλος για την απόδειξη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνονται επίσης δεκτοί οι τίτλοι σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, η πιστοποιητικών Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

     ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Αναλυτικά, αποδεικτικοί τίτλοι σπουδών είναι η εξής:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  :
 
     Πληροφορικής – Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Υπολογιστών – Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών – Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής – Επιστήμης Υπολογιστών – Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών – Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων – Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικού Μηχανικού Υπολογιστών – Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών – Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική – Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ - Πληροφορικής (ΕΑΠ) - Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων – Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (ΠΣΕ) ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

      Πληροφορικής – Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων – Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων – Βιομηχανικής Πληροφορικής – Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας –  Πληροφορικής Τεχνολογίας Υπολογιστών – Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης – Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (ΠΣΕ) – Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων –  Εφαρμογών Πληροφορικής και Διοίκηση και στην Οικονομία – Διαχείρισης Πληροφοριών ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  
3. ΜΕΤΑΔΕΥΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :
 
     Δίπλωμα Επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ οποιαδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ ή ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα. Απολυτήριος τίτλος : κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματική Σχολής ή άλλος ισότιμος τίτλος, και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων ημεδαπής αλλοδαπής.

Πηγή : Εφημερίδα "ΤΟ ΘΕΜΑ"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael