Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                   Χίος   18-11-2019
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 

Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

   
  
   Η  Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75% από ΕΕ και 25% από Εθνικούς Πόρους)». 

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου:

Ειδικότητα: ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
Αριθμός ατόμων: 10

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 4/12/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 2/2019

Πηγή: 
 www.asylo.gov.gr


 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael