Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία


pvaigaiou

 
 
 


 
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                      Χίος    10 - 08 - 2020
     Διαδικτυακό Παρατηρητήριο 
                 Εργασίας

 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία 

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δύο (02) Μηχανικούς Α΄τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ
β) Μέχρι δύο (02) Μηχανικούς Α΄τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση - εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ
β) Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή  Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
γ) Έναν (01) Χημικό ή Χημικό Μηχανικό
δ) Έναν (01) Μαθηματικό.
ε) Έναν (01) Φυσικό.
στ) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών.  
ζ) Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
α) Μέχρι Τρεις (03) Μηχανικούς Α΄ ή Β΄τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

iii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας:
α) Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή  Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
β)Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής  κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ50/2001, ως ισχύει.
γ) Έναν Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ.


Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΑΕΝ Χίου στα τηλέφωνα 2271044431


Δείτε την προκήρυξη εδώ.


Πηγή: www.ynanp.gr 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael