Πιστοποιητικό στην πληροφορική για 15.000 γυναίκες


pvaigaiou

 
 
 

Πιστοποιητικό στην πληροφορική για 15.000 γυναίκες

 
 
     Πιστοποιητικό στις βασικές δεξιότητες της πληροφορικής, που γίνεται δεκτό στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν και μάλιστα με αμοιβή 15.000 γυναίκες.
     Το πιστοποιητικό μπορεί να αποκτηθεί με συμμετοχή σε κάποιο από τα 750 επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών το καθένα, που θα υλοποιηθούν προσεχώς σε όλη τη χώρα από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), και την επιτυχή απόδοση στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα ακολουθήσουν. Όσοι δηλαδή ολοκληρώσουν με επιτυχία το σεμινάριο και τις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν πιστοποιητικό ECDL, Cambridge κ.λπ. στις βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Πρόκειται για το πιστοποιητικό που ζητείται στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.
     Ο κύκλος των σεμιναρίων, που παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα η Proslipsis, θα ξεκινήσει σε περίπου δύο μήνες και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2008. Σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε αρκετές πόλεις της χώρας, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.
     Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν:
- Άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, απόφοιτες δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επίσης, γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και έχουν τις παραπάνω γραμματικές γνώσεις.

Επιλογή
Κατά τη διαδικασία επιλογής των ανέργων γυναικών λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
- Άντληση των υποψηφίων καταρτιζομένων από τις καταστάσεις εγγεγραμμένων ανέργων γυναικών του ΟΑΕΔ, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
- Τα προσόντα των καταρτιζόμενων, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα κατάρτισης.
- Ευνοούνται ως προς το δικαίωμα συμμετοχής τους άνεργες γυναίκες που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Κάθε καταρτιζόμενη, μπορεί να παρακολουθήσει κατά το ίδιο έτος δύο προγράμματα κατάρτισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», μόνο στην περίπτωση που το ένα πρόγραμμα αναφέρεται στις βασικές δεξιότητες και το άλλο σε εξειδικευμένες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο ίδια καταρτιζόμενη να παρακολουθήσει το ίδιο ή διαφορετικό έτος για δεύτερη φορά πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Για το ανωτέρω στοιχείο κάθε καταρτιζόμενος υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86. 
- Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την υπηκοότητα των κρατών ΕΟΧ ή να είναι ελληνίδες ομογενείς που ασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα, ή να εμπίπτουν στο άρθρο 11 του ΚΑΝ/Ε.Ο.Κ./1612/68.
Για κάθε καταρτιζόμενη συντάσσεται ατομικό δελτίο με σκοπό την ταξινόμηση των δελτίων από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την παρακολούθηση του αποτελέσματος της κατάρτισης και για την περιγραφή σε αυτά όλων των στοιχείων που αφορούν την συγκεκριμένη καταρτιζόμενη.
     Τα ΚΕΚ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως τον ΟΑΕΔ και ειδικά την Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους για την καθεμία από τις καταρτιζόμενες, όπως αν ολοκλήρωσε ή διέκοψε το πρόγραμμα κατάρτισης, αν παρακολούθησε όλες τις ώρες του προγράμματος κ.λπ. που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης.

Αμοιβές
     Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα και οι άνεργες γυναίκες με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,5 ευρώ (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.Για τις καταρτιζόμενες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Το ποσοστό των καταρτιζομένων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες θα αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού των ανέργων γυναικών κάθε προγράμματος. Ειδικά για τις επιδοτούμενες άνεργες γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Η επιδοτούμενη άνεργη προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησης του από τον ΟΑΕΔ.

Πιστοποίηση
     Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων. Την πιστοποίηση θα αναλάβουν φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και διεθνώς (κ.λπ.) και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Για την πιστοποίηση αυτή το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 ευρώ ανά καταρτιζόμενο.
     Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται απαραίτητα με παρουσία επιτηρητών που θα αντλούνται από μητρώο επιτηρητών των φορέων πιστοποίησης με υπόδειξη των ιδίων. Οι επιτηρητές δεν θα πρέπει να έχουν καμία επαγγελματική σχέση (εκπαιδευτές, υπεύθυνοι υλοποίησης, διευθυντές κατάρτισης, μέτοχοι κ.τ.λ.) με τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων.
     Κάθε καταρτιζόμενος πρέπει να έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μέσα στο ίδιο διάστημα. Επίσης, έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι και έξι ωρών κλασικής εκπαίδευσης (ένα σεμινάριο). Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, οι ώρες απουσίες αυξάνονται σε δώδεκα (δύο σεμινάρια). Στις παραπάνω περιπτώσεις το ΚΕΚ οφείλει να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του καταρτιζόμενου που απουσίασε. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών, δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκπαιδευτές
     Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σεμιναρίων δημιουργούνται και θέσεις εργασίας για εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές αντλούνται από το «Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» του ΕΚΕΠΙΣ και χρησιμοποιούνται για την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο για τα οποία είναι πιστοποιημένοι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες χρησιμοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών (σε περίπτωση που δεν βρεθούν πιστοποιημένοι), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΚΕΠΙΣ και ύστερα από σχετική έγκριση από αυτό.

Πώς θα ενταχθείτε
     Η υλοποίηση των προγραμμάτων από τα ΚΕΚ αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά σε περίπου περίπου δύο μήνες και να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2008. Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν από τις κατά τόπους υπηρεσίες των ΚΠΑ ΟΑΕΔ, αλλά και από τα αντίστοιχα ΚΕΚ. Επειδή οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τα ΚΠΑ ή οι άλλες υπηρεσίες ΟΑΕΔ δεν είναι ακόμα ενήμερες για την υλοποίηση των σεμιναρίων, κρίνεται σκόπιμο να απευθυνθείτε σε αυτές για πληροφορίες ή και για να ζητήσετε την ένταξή σας σε κάποιο πρόγραμμα μετά την παρέλευση ενός μηνός τουλάχιστον. Ωστόσο, αξιόπιστες πληροφορίες για τον χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων μπορείτε να πάρετε και τώρα από τα αντίστοιχα ΚΕΚ, από τα οποία μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας εντάξουν στα προγράμματα που θα υλοποιήσουν τα ίδια. Τις διευθύνσεις των ΚΕΚ θα τις βρείτε στον δικτυακό τόπο του ΕΚΕΠΙΣ
www.ekepis.gr, του κρατικού φορέα που είναι αρμόδιος για την πιστοποίησή τους και την λειτουργία τους γενικότερα, και τις ανάλογες των ΚΠΑ ΟΑΕΔ στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού www.oaed.gr.
     Tα σεμινάρια εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα 3 και στο Μέτρο 4 "Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στη Χίο τα σεμινάρια που αναμένονται είναι:

 
Κ.Ε.Κ.
 
ΑΤΟΜΑ
 
 
 
12101035
Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ – Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.
1.  1
20
98,09
100,00
98,47
12101035
Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ – Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.
2.  1
20
98,09
100,00
98,47
12101035
Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ – Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.
3.  1
20
98,09
100,00
98,47
12101035
Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ – Ε. ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.
4.  1
20
98,09
100,00
98,47
11101732
Παν. Χαλκός – Ευάγ. Μπρούζος $ ΣΙΑ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
12. 5
20
97,68
100,00
98,14
11101732
Παν. Χαλκός – Ευάγ. Μπρούζος $ ΣΙΑ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
13. 5
20
97,68
100,00
98,14
11101007
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
14. 5
20
97,33
100,00
97,86

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael