Το ΚΕΤΑ Β. Αιγαίου σας ενημερώνει για τα τρέχοντα προγράμματα Επιδότησης


pvaigaiou

 
 
 

ΚΕΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΟ ΚΕΤΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ
ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Δες την ψηφιακά 2007 – φορητοί υπολογιστές για πρωτοετείς φοιτητές
ΜΕΤΡΟ: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ημ. Προκ.: αναμένεται
Προθεσμία υποβολής: 3/3/2008-17/5/2008
Ποσοστό επιδότησης: 80% της δαπάνης, με μέγιστο ποσό 500 ευρώ ανά ωφελούμενο
Προϋπολογισμός πρότασης:
Ωφελούμενοι: Το 20% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε 14.700 πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Νέοι Επιστήμονες Έτους 2007
ΜΕΤΡΟ: ΟΑΕΔ
Ημ. Προκ.: 27/8/2007
Προθεσμία υποβολής: Η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων αρχίζει στις 27/8/2007 και μέχρι την κάλυψη των θέσεων
Ποσοστό επιδότησης: 100%
Προϋπολογισμός πρότασης: 12.000 ευρώ
Ωφελούμενοι: Τρεις χιλιάδες (3.000) νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες (Ν.Ε.Ε.) ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών και τρεις χιλιάδες (3.000) νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες (Ν.Ε.Ε.) απόφοιτοι Σχολών Τεχνολογικών εφαρμογών των ΤΕΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης παρέμβασης (ΝΕΕ) Χίου
ΜΕΤΡΟ: ΟΑΕΔ
Ημ. Προκ.: 27/8/2007
Προθεσμία υποβολής: Η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων αρχίζει στις 27/8/2007 και μέχρι την κάλυψη των θέσεων
Ποσοστό επιδότησης: 100%
Προϋπολογισμός πρότασης: 12.000 ευρώ
Ωφελούμενοι: Άνεργοι-ες του Ν. Χίου ηλικίας 18 – 64 ετών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Συνδυασμένο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων
ΜΕΤΡΟ: ΟΑΕΔ
Ημ. Προκ.: 1/8/2007
Προθεσμία υποβολής: Η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων αρχίζει στις 01/8/2007 και μέχρι την κάλυψη των θέσεων
Ποσοστό επιδότησης:
Α’ ΦΑΣΗ: Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί για τον άνεργο από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού
Β’ ΦΑΣΗ: Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης, είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί για τον άνεργο από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (χωρίς τις προσαυξήσεις λόγω προστατευόμενων μελών)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΜΕΤΡΟ: ΤΕΜΠΕ
Προθεσμία υποβολής: 1/9/2008
Ποσοστό επιδότησης: Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες (10%) της αξίας των παγίων στοιχείων, όπως αυτή αναγράφεται στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προϋπολογισμός πρότασης: Από 10.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό 400.000 ευρώ
Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέοιδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3299/2004
Ημ. Προκ.: Καθόλη τη διάρκεια του έτους
Ποσοστό επιδότησης:
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή και επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης
 
Γεωγραφική ζώνη Γ (Περιφέρεια Β. Αιγαίου)
Κατηγορία 1 40%
Κατηγορία 2 35%
 
Ή εναλλακτικά Φορολογικά απαλλαγή
 
Γεωγραφική ζώνη Γ (Περιφέρεια Β. Αιγαίου)
Κατηγορία 1 100%
Κατηγορία 2 100%
Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως και δέκα τοις εκατό (10%) και έως είκοσι τοις εκατό (20%) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανάλογα με το είδος της επένδυσης.
 
Προϋπολογισμός πρότασης: Από 100.000 ευρώ και άνω
Ωφελούμενοι: Πρωτογενής Τομέας, Δευτερογενής Τομέας, Τουρισμός, Τριτογενής Τομέας: Ειδικά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων του πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα ή του τομέα τουρισμού


 

Πηγή: "Πολίτης"

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael