Πώς θα εισαχθούν 1.336 στις ΑΕΝ


pvaigaiou

 
 
 

Πώς θα εισαχθούν 1.336 στις ΑΕΝ

     Στους 1.336 ανέρχονται οι σπουδαστές που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού.
     Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, προβλέπεται η εισαγωγή 741 Πλοιάρχων και 595 Μηχανικών στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού. Η σχετική προκήρυξη που θα καθορίζει τις ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών και των υγειονομικών εξετάσεων. Εκδόθηκε ήδη από το υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας.
 
Τα προσόντα
Κάθε υποψήφιος για τις ΑΕΝ πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή κάτοχος πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ.
2. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια και να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων ή τα Δημοτολόγια Δήμου.
3. Να μην έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του.
4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ΄ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.
 
Ο τρόπος επιλογής
     Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων κατά ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠΕΠΘ, το οποίο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝ (κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα).
     Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι ο υποψήφιος να κατέχει βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, να έχει επιτύχει γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού πρόσβασης και να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των ΑΕΝ και καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής.
     Η τελική κατανομή των εισαγομένων στις Σχολές των ΑΕΝ γίνεται από το ΥΕΝ ανάλογα με τη Γενική Κατηγορία στην οποία ανήκουν, τη σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων και των αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους.
 
Τα δικαιολογητικά
     Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό έντυπο του ΥΠΕΠΘ και επιπλέον πρέπει να υποβάλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ. Έωςτις 9 Ιουλίου για την Πρώτη και Δεύτερη Γενική Κατηγορία και έως τις 10 Σεπτεμβριου για την Τρίτη Γενική Κατηγορία στα εξής δικαιολογητικά.
* Αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων ή Μηχανικών όπου επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. Σημειώνεται πως στις ΑΕΝ μεικτής φοίτησης Ιονίων Νήσων, Κύμης, Οινουσσών, Σύρου, Ύδρας και Χίου για λόγους ενδιαίτησης οι σπουδάστριες ακολουθούν υποχρεωτικά εξωτερική φοίτηση.
* Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία θα προκύπτει πως ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού αρμόδια είναι η Υγειονομική Επιτροπή Απογραφόμενης Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου.
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία αποδέχεται ότι, εφόσον τελικά εισαχθεί σε ΑΕΝ, κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα απομακρύνεται από την ΑΕΝ μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.
* Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζομένου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
* Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση, εντός μηνός από την εγγραφή του.
* Αίτηση εγγραφής στη Σχολή όπου έχει εισαχθεί για φοίτηση και τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσής του από Λύκειο ή ΤΕΕ. Σημειώνεται πως δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά υποψηφίων που είναι ελλιπή ή προορίζονται για ειδικότητες για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος.
 
Η κατανομή των θέσεων
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι εισαγόμενοι σπουδαστές κατανέμονται ως εξής:
- Πρώτη Γενική Κατηγορία: Καλύπτει ποσοστό 30% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους Γενικών Λυκείων και Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων από τα Επιστημονικά Πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).
Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών Γενικών Λυκείων.
- Δεύτερη Γενική Κατηγορία: Καλύπτει το ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει αποφοίτους ΤΕΕ οι οποίοι κατανέμονται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους ως ακολούθως:
● Ποσοστό 8% του αριθμού εισακτέων περιλαμβάνει υποψηφίους που προέρχονται από ΤΕΕ του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ των Τομέων Οικονομίας και Διοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής- Δικτύων Η/Υ.
Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών ΤΕΕ.
● Ποσοστό 12% του αριθμού εισακτέων περιλαμβάνει υποψηφίους που προέρχονται από Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια των Τομέων Μηχανολογικού, Οχημάτων, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών.
- Τρίτη Γενική Κατηγορία: Καλύπτει ποσοστό 50% του αριθμού των εισακτέων και περιλαμβάνει αποφοίτους Λυκείων και ΤΕΕ οι οποίοι κατανέμονται σε δύο υποκατηγορίες:
● Ποσοστό 30% του αριθμού των εισακτέων προέρχονται από υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και από Λύκεια άλλων τύπων.
● Ποσοστό 20% του αριθμού των εισακτέων από υποψηφίους που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ των Τομέων Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
- Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 380/1976, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3454/2006 και τον Ν. 3667/2008 (δηλ. τέκνα αναπήρων, πολυτέκνων κ.ά.).

Πηγή: "www.tanea.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael