Περίληψη Επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Π/Οινουσσών για πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού


pvaigaiou

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΝ/Π/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οινούσσες 16-1-2008

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
«Πρόσκληση Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)»

     Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το εαρινό εξάμηνο διδακτικού έτους 2007-2008 επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία για την πλήρωση μιας (01) θέσεως Επιστημονικού Συνεργάτη Ναυτικών Μαθημάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ τάξης ΕΝ και ελλείψει αυτού, ένα (01) Εργαστηριακό Συνεργάτη ειδικότητας τουλάχιστον Πλοιάρχου Β’ τάξης για τα μαθήματα Ναυτική Τέχνη, Ναυτιλία, Ναυτικές Μηχανές, Ανθρώπινες Σχέσεις, Ευστάθεια (Εφαρμογές), Ευστάθεια (Κοπώσεις), Ναυτιλιακό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί, ARPA / Τήρηση Φυλακής, RADAR, NHO, I.S.M., Επικοινωνίες II, Μεταφορά Φορτίων.
     Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για πρόσληψη αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64Α/30-3-2006) ενώ αντίγραφο πλήρους προκήρυξης έχει αποσταλεί σε ΠΕΠΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΠΕΜΜΕΚΕΝ, ΠΕΡΡΑΕΝ, ΥΕΝ-ΔΟ, Γ’ και έχει τοιχοκολληθεί στην ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, στη Νομαρχία Χίου και στο Δήμο ΧΙΟΥ και ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr.
     Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον τύπο.
     Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών στο τηλέφωνο: 22710 55209 (Διεύθυνση Σπουδών – Γραμματεία ΑΕΝ).

Ο Διοιηκητής
Πλωτάρχης Λ.Σ. Βόμβας Εμμανουήλ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael