Εγγραφή 20ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης


pvaigaiou

 
 
 

Εγγραφή 20ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

      Σύμφωνα με ανακοίνωστη από την Εθνική Σχολή δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1και 2 του Π.Δ. αριθμ.57 (ΦΕΚ 59/τ.Α'/14.3.07) και με τον αριθμ. 21082/14.11.08 κυρωθέντα πίνακα από την ΚΕΕ, οι επιτυχόντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2008 έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008.
Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Πιστοποιητικό υγείας (αφορά μόνο τους ιδιώτες)
  • Τέσσερεις(4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, η μία εκ των οποίων σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου jpeg που θα αποσταλεί στη δ/νση dkarathanasis@ekdd.gr ή θα κατατεθεί σε CD.
  • Συμπληρωμένο έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών (Ποινικού Μητρώου και Στρατολογίας τύπου Α).
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Μία απλή (όχι επικυρωμένη) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
     Όσοι από τους σπουδαστές δεν καταθέσουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν ότι θα τα προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
     Όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) να καταθέσουν ακριβές φωτοαντίγραφο με αίτησή τους στο Πρωτόκολλο. 
      Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι σπουδαστές που είναι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 (εκτός από τους μηχανικούς) υπάγονται υποχρεωτικά στην υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου, για το λόγο αυτό όσοι έχουν άλλο
ταμείο για υγειονομική περίθαλψη, θα πρέπει να κάνουν τη σχετική διακοπή.
     Oι σπουδαστές που υπάγονται στην υγειονομική περίθαλψη του ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να καταθέσουν Βεβαίωση από το ΤΣΜΕΔΕ με αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η Υποβολή των αιτήσεων εγγραφής κλπ θα λάβει χώρα στο γραφείο 107 1ος όροφος στο κτίριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.( Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Ταύρος) από 08:30 -14:30 και θα απευθύνονται στο τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.

Πηγή:www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael