Παρατείνεται το πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων


pvaigaiou

 
 
 

Παρατείνεται το πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων

    Παρατείνεται μέχρι τις 16/11/2009 η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων».
    Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
    Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων) σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
    Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την Έκδοση της Προκήρυξης είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)
    Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες που γεννήθηκαν από 01/01/1970 μέχρι και 31/12/1991, είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2008 έως και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (04/03/2009).
    Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες των νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Εύβοιας, περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες).
    Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα της ανακύκλωσης / περιορισμού ρύπανσης, τα 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και τα 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000€.
    Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια, διαδικασίες επιλογής κ.τ.λ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Υλοποίησης του Προγράμματος.
    Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά τις 15/06/2009 και μέχρι τις 16/11/2009 (Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ  14922/1674/15-10-2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).
    Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Κανονισμό του Προγράμματος, τα δικαιολογητικά, τους Επιλέξιμους ΚΑΔ, το περιεχόμενο του Εντύπου Ηλεκτρονικής Υποβολής κ.α. επικοινωνείστε (από 08:00 έως 14:30) με τα τηλέφωνα της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ: 210-7491 142, 210-7491 242, 210-7491 157, 210-7491 151, 210-7491 204, 210-7491 234, 210-7491 313, 210-7491 380, 210-7491 381, 210-7491 186, 210-7491 255, 210-7491 112
και στο e-mail neaniki@eommex.gr.
    Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν το Έντυπο Ηλεκτρονικής Υποβολής και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων επικοινωνήστε με τη ΜΟΔ Α.Ε. Τομέα Πληροφορικής, στο τηλέφωνο 210 7787940 και στο e-mail support@mou.gr.
    Αιτήματα για ακυρώσεις ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων γίνονται δεκτά μόνο μέχρι τις 11/11/2009 (ημερομηνία παραλαβής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να έχει αποσταλεί από το e-mail που έχει δηλωθεί στην υπό ακύρωση πρόταση προς το e-mail neaniki@eommex.gr.
 

Πηγή:www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael