Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2009


pvaigaiou

 
 
 

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2009

    Προκηρύχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2009.
    Ο διαγωνισμός αφορά όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας.
     Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009, θα συνεδριάσουν τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών στις έδρες των Εφετείων και σε ώρα που θα ορισθεί από τους Προέδρους αυτών, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων.
    Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς Πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση δεκαοκτώ μηνών σε δικηγόρο, μέχρι την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.
     Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής με τα εξής δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό άσκησης
β) πιστοποιητικό από το μητρώο αρρένων και όταν πρόκειται για γυναίκες, από το δημοτολόγιο
γ) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου
δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης περί μη υπάρξεως καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κώδικα Δικηγόρων
ε) προκειμένου περί αρρένων, πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου τύπου Α' ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος
στ) υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στις περιπτώσεις των άρθρων 26,62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων
ζ) γραμμάτιο κατάθεσης χρηματικού ποσού ως εξέταστρων στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου, καθοριζόμενου με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Πηγή: "www.diorismos.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael