Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από τον Δ.Ο.Π. Δ.Χίου


pvaigaiou

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
 
 
Χίος 11/10/2007
Αρ. πρωτ. 275

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π. Δ. Χίου, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 καθώς και τις όμοιες του Ν. 1735/87 και του Ν.2307/95.
β) Τις αριθμ. 10 & 27/2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/222/9285/9286/10560/1-6-2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/27-12-2006 ΠΥΣ και την αριθμ. 31032/27-6-2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την οποία εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και ειδικότητα,
δ) Το αριθμ. 24439/3598/10-7-2007 έγγραφο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Χίου,
στ) Το αριθμ. ΦΕΚ 1508/17-8-2007.
Ανακοινώνει ότι:
Θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μηνών με 1 άτομο  ΔΕ1 Διοικητικού για το έργο "Διερεύνηση και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση του εθελοντισμού και του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας στην πόλη της Χίου".
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους .
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο του Δ.Ο.Π. Δήμου Χίου, (Οινοπίωνος 1, Χίος, 1ος όροφος) μέσα σε προθεσμία 10 ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης, με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα τους.
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Χίου και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.
       Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο γραφείο του Δ.Ο.Π. Δήμου Χίου, (κ. Σιδερίδη, τηλ. 22710-43246), ή στον Δ. Χίου, (κ. Παχουνδάκη, τηλ. 22713-50840).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΣΚΑΣ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael