Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του ΑΣΕΠ για το έτος 2008 σημαντικά σημεία, διαπιστώσεις και προτάσεις


pvaigaiou

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

     Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2009 ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, κ. Γ. Βέης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου με θέμα την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2008. Κατά την παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά στα κύρια σημεία και τα σημαντικότερα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα θέματα:
Όσον αφορά τη δραστηριότητα του ΑΣΕΠ κατά το 2008, τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία είναι τα εξής:
 
  • Η διεξαγωγή για πρώτη φορά της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων), η οποία έλαβε χώρα σε 1.035 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα με περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες.
  • Η συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των αναπληρώσεων λόγω μη αποδοχής διορισμού/πρόσληψης, παραίτησης κτλ. Κατά το 2008 πραγματοποιήθηκαν 8.127 αναπληρώσεις, αριθμός αυξημένος κατά 26% σε σχέση με το 2007 (6.446 αναπληρώσεις).
  • Η μείωση του αριθμού των ενστάσεων και των αιτήσεων θεραπείας. Συγκεκριμένα, κατά το 2008 σημειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος μείωση του αριθμού των ενστάσεων που εξετάστηκαν κατά 33% (από 8.447 σε 5.646) και των αιτήσεων θεραπείας κατά 26% (από 497 σε 367).
  • Η συνεχιζόμενη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ του ποσοστού των ενστάσεων που γίνονται δεκτές για διαδικασίες που διεξάγονται εξολοκλήρου από το ΑΣΕΠ και του αντίστοιχου ποσοστού για διαδικασίες που διεξάγονται από τους φορείς και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ. Κατά το 2008 το σχετικό ποσοστό για τις διαδικασίες των φορέων ήταν ακριβώς το τριπλάσιο από το αντίστοιχο των διαδικασιών του ΑΣΕΠ (27,3% έναντι 9,1%).
  • Η επιταχυνόμενη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ του ποσοστού αναπλήρωσης για τις διαδικασίες που διεξάγονται εξολοκλήρου από το ΑΣΕΠ και του αντίστοιχου ποσοστού για τις διαδικασίες που διεξάγονται από τους φορείς και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ. Κατά το 2008 το σχετικό ποσοστό για τις διαδικασίες των φορέων ανήλθε στο 48,8% έναντι 17,7% για τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
      Από τα παραπάνω συνάγεται εύλογα πως οι διαδικασίες που διεξάγονται από το ίδιο το ΑΣΕΠ είναι πολύ πιο αξιόπιστες και σαφώς ταχύτερες από τις αντίστοιχες που διεξάγονται από τους φορείς και απλώς ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, γεγονός που ενισχύει την πάγια θέση της ανεξάρτητης αρχής για πλήρη υπαγωγή σε αυτήν των διαδικασιών πρόσληψης των παραπάνω φορέων.
      Όσον αφορά τις διαπιστώσεις και προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής, επισημαίνεται ότι η ετήσια έκθεση για το έτος 2008 περιλαμβάνει και επαναλαμβάνει –με ορισμένες νέες προσθήκες- το σύνολο των σχετικών θέσεων της προηγούμενης ετήσιας έκθεσης, καθώς καμία νομοθετική ή διοικητική ρύθμιση δεν προωθήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που είχαν τεθεί από το ΑΣΕΠ.
 
Από τα θέματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στα επόμενα:
 
  1. Δημοσίευση νόμων που αφορούν τη λειτουργία του ΑΣΕΠ χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωσή του, με αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλων καθυστερήσεων στη λειτουργία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ν. 3731/2008, με το άρθρο 19 του οποίου επεκτάθηκε, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, η εφαρμογή του κριτηρίου της εντοπιότητας σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας.
  2. Συνέχιση, μέχρι κατάχρησης, από φορείς του δημόσιου τομέα της σύναψης συμβάσεων έργου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και μάλιστα χωρίς τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
  3. Συνέχιση της κάλυψης θέσεων του δημόσιου τομέα με διαδικασίες εκτός ελέγχου του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ έχει την άποψη ότι όλες οι προκηρύξεις πρέπει να υπάγονται στον πλήρη έλεγχό του ως προς τη νομιμότητά τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα μέχρι και την έκδοση των οριστικών πινάκων.

Πηγή: "www.asep.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael