Εγκρίθηκαν 14.640 προσλήψεις σε δήμους και νομαρχίες


pvaigaiou

 
 
 

Εγκρίθηκαν 14.640 προσλήψεις σε δήμους και νομαρχίες

     Στην έγκριση 14.640 προσλήψεων εποχικού προσωπικού για τη στελέχωση των δήμων και των νομαρχιών προχώρησε η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2009.
     Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ, εφεξής αλλάζει η διαδικασία έγκρισης των προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού.
      Όπως ορίζεται στη νέα απόφαση για τους δήμους και τις νομαρχίες, θα εκδίδεται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης τα αιτήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού συγκεντρώνονται από τον γενικό γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και υποβάλλονται από αυτόν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών με αναλυτική εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών που καθιστούν σκόπιμη την έγκριση τούτων.
      Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, τα αιτήματα και τα στοιχεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εισηγείται στην επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 και καταρτίζει το τελικό σχέδιο της τελικής απόφασης.
       Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών:
α) στους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου για τις προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κοινοποίηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και β) στον οικείο γενικό γραμματέα Περιφέρειας προκειμένου για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ώστε να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Με νέα απόφαση που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ορίστηκε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
     Ειδικότερα για τους δήμους της χώρας εγκρίθηκαν 10.000 προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου και 3.300 προσλήψεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Για τις νομαρχίες της χώρας δε άναψε το πράσινο φως για την πρόσληψη 1.200 υπαλλήλων με συμβάσεις μίσθωσης έργου και 140 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
     Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι δήμοι και οι νομαρχίες θα εκδώσουν σταδιακά τις σχετικές προκηρύξεις για την πρόσληψη του προσωπικού.
      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους δήμους και τις νομαρχίες για να πληροφορηθούν τα προσόντα διορισμού, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πηγή: " www.tanea.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael