Προσλήψεις από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.


pvaigaiou

 
 
 

    

           
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                         Χίος 18-03-2015
            Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
                            Εργασίας

 

  Πρόσληψεις από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. στη Χίο
     
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 19/2015, τηνπρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού πενήντα ενός (51) ατόμων [δεκατριών (13) Δ.Ε. Εσωτεριμής Εκμετάλευσης, 6ωρη ημερήσια απασχόληση, τριάντα (30) Δ.Ε. Διανομέων πλήρους απασχόλησης, έξη (6) Δ.Ε. Διανομέων 6ωρη ημερήσια απασχόληση, δύο (2) Δ.Ε. Οδηγών πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών],  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου, και Χίου.

Κωδικός θέσης Κατάστημα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων :
109 Κ.Κ Χίου, Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 1

117 Ταχ/κό Κατ/μα Ψαρών, Δ.Ε. Διανομέων, 8 μήνες (πλήρους απασχόλησης) 1

139 Μονάδα Διανομής Χίου, Δ.Ε. Διανομέων, 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση) 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 11/03/2015 έως και  20/03/2015 στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. – Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
(για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 19/2015), Υπόψιν κ. Όλγας Συμεώνογλου,  (τηλ. 210-4146141 και  210-4146106).


                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael