Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας (stage) για 5.000 άτομα στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Φροντίδας


pvaigaiou

 
 
 

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας (stage) για 5.000 άτομα στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Φροντίδας

     Δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι ειδικές προϋποθέσεις για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) σε φορείς του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.
     Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση τριών χιλιάδων εντακοσίων (3.500) ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) σε φορείς του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χιλίων πεντακοσίων (1.500) ανέργων σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών.
     Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Επωφελούμενοι του προγράμματος, θα είναι 5.000 άνεργοι, εκ των οποίων:

  • 2.000 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι 40 ετών.
  • 3.000 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας από 22 – 40 ετών.

Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:

  • Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
  • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
  • Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών – Πληροφόρησης).
  • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
      Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ενώ μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος. Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Κυριακή) και δεν θα πραγματοποιείται σε νυκτερινές ώρες (πλέον της 22ας).
     Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καταβάλλει στους ασκούμενους για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα 30 € ανά ημέρα μικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών και 25 € ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών.
     Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, Τοπικό.

Πηγή: www.diorismos.gr

  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael