Σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Οινουσσών


pvaigaiou

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Οινούσσες,  16-7-2007
Αρ.Πρωτ: 1687
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Ο Δήμαρχος Οινουσσών έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ206Α) καθώς και τις όμοιες του Ν.1735/1987 και του Ν.2307/1995
2. Την υπ΄ αριθμ. 24422/3595/10-7-2007 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δ. Οινουσσών.

    Ανακοινώνει

     Ότι θα προβεί σε σύναψη μίσθωσης έργου με 1 άτομο ΠΕ Διοικητικού, το οποίο θα απασχοληθεί αποκλειστικά με τις «Προκαταρκτικές διαδικασίες για τη σύνταξη του Εθνικού Δημοτολογίου» για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το εν λόγω έργο δεν ανάγεται στον συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου Οινουσσών.

     Ο/Η επιλεγόμενος/η που θα αναλάβει το έργο  «Προκαταρκτικές διαδικασίες για τη σύνταξη του Εθνικού Δημοτολογίου» του Δήμου Οινουσσών θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
• Να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οποιουδήποτε τμήματος
• Να είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Οινουσσών
• Να έχει καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Να γνωρίζει χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε διοικητική θέση ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού
     Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν την καταλληλότητα του/της επιλεγόμενου/νης για το συγκεκριμένο έργο.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δημαρχείο Οινουσσών σε αποκλειστική προθεσμία 10 (δέκα) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης (ήτοι έως την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2007), αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα, ήτοι:
• Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών
• Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του οικείου δήμου
• Πιστοποιητικό δημοτικότητας του οικείου δήμου
• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
• Βεβαίωση του οικείου φορέα για την πιστοποίηση της απαιτούμενης εμπειρίας
• Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
     Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα, είναι δυνατή η πρόσληψη ατόμου που κατέχει αθροιστικά τα περισσότερα εκ των ανωτέρω τυπικών προσόντων.

Ο Δήμαρχος Οινουσσών
Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael