Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών.


pvaigaiou

 
 
 

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                Χίος 16-04-2013
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
             Εργασίας
 


Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για άνεργους νέους έως 29 ετών.

      Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους  σε θέσεις απασχόλησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

    Κατάρτιση έως 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη

    Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών, που αντιστοιχούν σε 500 ώρες κατάρτισης

    Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

    Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Παροχές και διάρκεια επιχορήγησης:

α)  για τους νέους :

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Καθ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής) παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

β) για τις επιχειρήσεις:

Κάλυψη εργοδο τικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ανέργους ξεκινά στις 15/04/2013 και λήγει στις 20/05/2013 στις 24.00 και είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της ειδικής ιστοσελίδας : www.voucher.gov.gr

Ποιους αφορά

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

- άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ,

-άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

- Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και έπει τα

- Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι) ή σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/Ενώσεις.

β) Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

- Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995

- Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, εκτός από τους κλάδους τουρισμού και ναυτιλίας, για τους οποίους θα προκηρυχθούν αντίστοιχα προγράμματα.

Αριθμός ωφελούμενων         35.000

Πληροφορίες             τηλ. 800 11 444444,

 www.eye-ekt.gr

www.voucher.gov.gr

(Πηγή : Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου)

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael