Προκήρυξη Φιλαρμονικής Δήμου Χίου


pvaigaiou

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Δ. ΧΙΟΥ

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πλήρωση θέσεων με επιλογή μουσικών εκτελεστών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου χρόνου με περιορισμένηαπασχόληση 45 ωρών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δ. Χίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 258,259 του Ν 1188/81 (ΦΕΚ 204/30-7-81τ.Α)
2) του πδ 410/88
3) του πδ 524/80
4) του πδ 523/80 όπως τροποποιήθηκε με το πδ 476/81
5) του ν 1837/99
6) Την ΑΔΣ 10/06 με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 1 μουσικού εκτελεστή με σχέση εργασίας ΙΔ Αορίστου χρόνου (με περιορισμένη απασχόληση 45 ωρών)
7) Το αριθμ. 5725/06 έγγραφο Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Δ/νσης Ν.Χίου με το οποίο ορίστηκε η Τριμελής Επιτροπή.
8) Την αριθμ. 11/07 ΑΔΣ η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 35126/07 Νόμιμη Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και με την οποία επικαιροποιήθηκαν οι αριθ. 10/06 και 12/06 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Προκηρύσσει την πλήρωση της πιο κάτω θέσης με επιλογή με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου χρόνου με περιορισμένη απασχόληση 45 ωρών μηνιαίως.
 
1 άτομο για κρουστά.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18-65 ετών.
Το κατάστημα διενέργειας της επιλογής θα είναι το Δημαρχιακό κατάστημα Χίου (Δημοκρατίας 2) στις 26/11/2007 και ώρα 9.30 π.μ.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν προς τη Φιλαρμονική Δ. Χίου στο κατάστημα του Δ.Χίου.
Η προθεσμία υποβολής είναι 10 ημέρες από τη επόμενη της δημοσιεύσεως της προκήρυξης δηλ. από 13/11/07 έως 22/11/07.
Τα μετά των αιτήσεων κατ’ αρχή υποβλητέα δικαιολογητικά (επικυρωμένα άπαντα τα υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών ουσιαστικών προσόντων
πλην
1) Του πιστοποιητικού περί της εν τω Μητρώο Αρρένων ή προκειμένου περί θηλέων εις το γενικό μητρώο δημοτών εγγραφής του υποψηφίου, εμφαίνοντας και την χρονολογία της γεννήσεως και τον τρόπο κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
2) Του αντιγράφου φύλλου στρατολογικού μητρώου όταν ο υποψήφιος είναι άρρεν
3) του αντιγράφου του δελτίου ποινικού μητρώου
4) του πιστοποιητικού υγείας και αρτιμέλειας
 
Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει
1) Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου
2) Ο Δήμος ή η Κοινότητα εις τα Μητρώα Αρρένων ή το Γενικό Μητρώο Δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
3) Η εκπλήρωση των στρατολογικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
4) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ήσκιε επιρροή επί την κρίση της
5) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε υφ’ οιανδήποτε ειδικότητα εις το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δεν εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
6) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν παρεπέμφθη δια τελεσίδικου βουλεύματος τινι των εν αρθ 22 του πδ 611/77 εγκλημάτων έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω μεταγραφής ως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία επί πλημμελήματι ή κακουργήματι οιωδήποτε.
7) Η υποχρέωση των υποψηφίων να παραστούν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Χίου
Ως Πρόεδρος ΔΣ Φιλαρμονικής Δ. Χίου
ΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael