Μια θέση με 12μηνη σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΕΤΑΧ Α.Ε.


pvaigaiou

 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
REGIONAL AGENCY OF LOCAL DEVELOPMENT OF CHIOS S.A.

 
Χίος 11-2-2008
Αριθμ. Πρωτ.43

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

     Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΧ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις αριθ.284/07 και 03/08 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Εταιρείας, προκειμένου να αναθέσει με 12μηνη σύμβαση μίσθωσης έργου τα καθήκοντα του Διευθυντού της ΕΤΑΧ,
     Καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο.
     Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ με κατεύθυνση οικονομικών, διοικητικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών.
     Θα συνεκτιμηθεί και η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
     Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα.
     Επιθυμητό προσόν η εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στη διαχείριση Κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων, η οποία θα αποδεικνύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που κρίνει σκόπιμο να καταθέσει ο υποψήφιος.
     Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του υποψηφίου
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή και Μεταπτυχιακού τίτλου
3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
4. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
5. Πρόσθετα αποδεικτικά, αν υπάρχουν κατά την κρίση του υποψηφίου που θα αποδεικνύουν και ενισχύουν τα προσόντα του για την κάλυψη της θέσης Διευθυντού στην ΕΤΑΧ.
     Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο μέχρι την 22α Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 14:30 στα γραφεία της ΕΤΑΧ, Δ/νση: Μιχ. Λιβανού 3, 82100 Χίος.
     Τηλέφωνα για πληροφορίες: 22710 – 43510, 22710 – 43511.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Τ.Α.ΧΙΟΥ Α.Ε.
ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΤΕΔΚ Ν. ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael