Προκήρυξη (9278/7-12-07) πρόσληψης προσωπικού του Δήμου Χίου για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία


pvaigaiou

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΧΙΟΣ 07-12-2007
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9278

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Χίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 του Ν. 2130/93 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.3274/04 και την αριθμ. 57/04 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
β) την αριθμ. 1/2007 απόφαση Δημάρχου Χίου,
γ) τις αριθμ. 453 & 485/2007 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 45513/6410/07-12-2007 & 45526/6407/07-12-2007 αντίστοιχα όμοιες Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Χίου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι:
Θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ΔΕ30 Τεχνιτών (οικοδομικών εργασιών), ενός (1) ΔΕ30 Τεχνιτών (ελαιοχρωματιστή) και ενός (1) ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Χίου» που θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία.
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι έως αποπεράτωσης του έργου και όχι μεγαλύτερη των 135 ημερών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Κατάστημα του Δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2 Χίος), μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (απολυτήριος τίτλος σπουδών, φωτ/πία αστυν. ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π.).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην εφημερίδα ή στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δημαρχιακού Καταστήματος και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο γραφείο Γραμματείας του Δήμου Χίου (τηλ. 22713-50815 – αρμόδια υπάλληλος κα. Ατσίπαπα Μαρκέλλα).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΙΚΑΣ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael