Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της 2Ε/2008 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ


pvaigaiou

 
 
 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2E/2008
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2E/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Εκτελεστική Γραμματεία της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού (Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Οι θέσεις, τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
 
 

Πηγή: " www.asep.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael