Προκήρυξη Διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών


pvaigaiou

 
 
 

 
 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                               Χίος 11-08-2011
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
             Εργασίας
 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Πρόσληψη Ειδικών Φρουρών.
 
     Με την αρίθμ. Πρωτ. : 6000/2/4650-λα/05-08-2011 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών) χιλίων διακοσίων (1.200) δοκίμων Λιμενοφυλάκων, διαφόρων κατηγοριών.
     Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από 16 - 08 - 2011, ημέρα Τρίτη έως και την 05 - 09 - 2011, ημέρα Δευτέρα.
     Έντυπα αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι κατηγορίες, ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται παρακάτω στην προκήρυξη :


                    Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η     Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael