Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος Δημοσίων Υπαλλήλων Νο4


pvaigaiou

 
 
 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης

 
     Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ( ΙΝ.ΕΠ ) σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Γ’ ΚΠΣ επιμορφωτικών δράσεων διοργανώνουν σειρά προγραμμάτων στον Τομέα Νέων Τεχνολογιών με τίτλους:
 
          1. «Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα Ι, ΙΙ»
          2. «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Αναλυτικά η θεματολογία των ανωτέρω επιμορφωτικών προγραμμάτων έχει ως εξής:
1. «Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα Ι, ΙΙ»
 
Ομάδα στόχος: Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης σε Λογισμικά Πακέτα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων.
Σκοπός: Σκοπός των προγραμμάτων είναι η εκμάθηση της βασικής στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μέσω Στατιστικών πακέτων, όπως το SPSS.
Χρονική Διάρκεια: Τα προγράμματα «Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα Ι» και «Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα ΙΙ» έχουν διάρκεια 35 ώρες (πενθήμερο). Η συμμετοχή ενός επιμορφούμενου στο πρόγραμμα  «Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα ΙΙ» έχει ως προαπαιτούμενη την επιτυχή παρακολούθηση από αυτόν του προγράμματος «Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα Ι».
Θεματικές Ενότητες:
«Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα Ι»
Στατιστικά πακέτα. Περιγραφική στατιστική. Αρχές στατιστικής ανάλυσης. Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο SPSS. Έλεγχος υποθέσεων. Ανάλυση διασποράς κατά ένα παράγοντα. Πίνακες συνάφειαςΧ2. Συνδιασπορά, γραμμική συσχέτιση, απλή παλινδρόμηση. Πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα SPSS.
«Στατιστική Συμπερασματολογία με Στατιστικά Πακέτα ΙΙ»
Στατιστική ανάλυση μέσω του πακέτου SPSS. Ανάλυση διασποράς, παραγοντική ανάλυση, πολλαπλή παλινδρόμηση. Ανάλυση συστάδων. Διακριτική ανάλυση. Εφαρμογές (ANOVA, FACTOR, QUICK, CLUSTER, MULTIPLE REGRESSION). Ανάλυση επιβίωσης.
 
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 
Ομάδα στόχος: Στελέχη της δημόσιας διοίκησης (ΠΕ/ΤΕ) που ασχολούνται με την προώθηση των θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση αλλά και η βασική εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να υλοποιηθεί η Διακυβέρνηση με επίκεντρο τον Πολίτη.
Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες (πενθήμερο)
Θεματικές ενότητες: Ιστορική αναδρομή. Ευρωπαϊκές δράσεις και το Ελληνικό πλαίσιο ανάπτυξης. Τεχνολογικές υποδομές και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πιστοποίηση χρηστών, ψηφιακές υπογραφές. Ασφάλεια δικτύων και ηλεκτρονικών συναλλαγών, Αρχές διαλειτουργικότητας συστημάτων δημόσιας διοίκησης, Μοντελοποίηση διαδικασιών και εργαλεία διαχείρισης.Μελέτες περιπτώσεων.
Επιστημονικά Υπεύθυνος των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων: Δρ. Ηλίας Κ. Μαραγκός, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. τηλ: 2103496298.
     Το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα έχουν προγραμματισθεί να διεξαχθούν ως εξής:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΕΞ/ΓΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΗΛ
ΦΑΞ
92020Τ08
Στατιστική ανάλυση
Δεδομένων με Στατιστικά
Πακέτο Ι
Μυτιλήνη
12/5/08 –
18/5/08
Σκαλοχωρίτου
Ανθίκλεια
22510-
31672
22510-
31328
92003Τ08
Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση
Μυτιλήνη
4/2/08 –
8/2/08
Σκαλοχωρίτου
Ανθίκλεια
22510-
31672
22510-
31328

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
1. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ομάδας - στόχου, όπως καταγράφονται στην παρούσα Εγκύκλιο.
2. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν συμπληρωμένα όλα τα ζητούμενα στοιχεία στην Αίτηση Συμμετοχής βάσει του υποδείγματος που επισυνάπτεται.
3. Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να αποστέλλεται με fax τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος με την σχετική έγκριση και το διαβιβαστικό από την Υπηρεσία.
4. Η τελική επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευομένων γίνεται από επιτροπή του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ) και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται με έγγραφο που το Π.ΙΝ.ΕΠ. αποστέλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας τους η οποία έχει και την ευθύνη ειδοποίησής τους. Ειδικά οι υποψήφιοι που δικαιούνται διαμονής – διατροφής ενημερώνονται τηλεφωνικά από τον αρμόδιο Οργανωτικά Υπεύθυνο του Π.ΙΝ.ΕΠ.
5. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα, εφόσον επιλεγούν, είναι υποχρεωτική (ΠΔ 57-ΦΕΚ 59Α/14-03-07) και συνεπάγεται την αποδέσμευσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
6. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα καλύψει το κόστος διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων που δικαιούνται διανυκτέρευση (άνω των 50 χλμ. από τον τόπο υπηρεσίας τους), ενώ το κόστος μετακίνησής τους θα βαρύνει τις υπηρεσίες τους. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις οφείλουν να επισημάνουν στην αίτηση συμμετοχής ότι αιτούνται την εξασφάλιση διατροφής και διαμονής.

- Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael