Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Πανεπιστήμιο στη Χίο


pvaigaiou

 
 
 

     
            Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
                     Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                           Χίος  06-11-2014
                    Διαδικτυακό Παρατηρητήριο
                                      Εργασίας
 

  
   Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο στη Χίο      

     Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ», που χρηματοδοτείται από δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Χίο.

     Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις  του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα :

·        Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

·        Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

·        Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

·        Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·        Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

 

     Το έργο αφορά :

·        Προβολή του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

·        Ενημέρωση του φοιτητολογίου του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

 

     Με παραδοτέα :

·        Συμπλήρωση της βάσης δεδομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

·        Συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων, δεικτών, εκθέσεων κ.τ.λ. για την αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

·        Έρευνα και καταγραφή φορέων για αποστολή έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού προβολής του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

·        Απομαγνητοφώνηση πρακτικών

 

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι :

·        Βιογραφικό σημείωμα

·        Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

·        Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας

·        Βεβαιώσεις εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)

·        Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν της επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, της γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

 

     Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί, θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2014_8670) Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ Γραφείο ΙΣ 2.18 Τηλ.: 22510 – 36700.

 

     Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μονογιούδη Δέσποινα (τηλ. 22710 – 35402, email :dmono@aegean.gr).

 

                                                      
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael