Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητικών εργασιών μέσω του «Ηράκλειτος ΙΙ»


pvaigaiou

 
 
 

Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητικών εργασιών μέσω του «Ηράκλειτος ΙΙ»

     Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».
     Ειδικότερα με την εν λόγω πρόσκληση αρχίζει ουσιαστικά η υλοποίηση των δράσεων για την προαγωγή της Έρευνας και της Καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η πρώτη κατηγορία πράξης με την επωνυμία «Ηράκλειτος ΙΙ» αφορά στην διδακτορική έρευνα, συνολικού προϋπολογισμού 39.600.000,00 €.
     Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας και θα χρηματοδοτηθούν σε α' φάση 800 προγράμματα διδακτορικής έρευνας ενώ σε β' φάση θα χρηματοδοτηθούν με νέο προϋπολογισμό ακόμη 400 προγράμματα.
      Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρέχεται ειδικό κίνητρο για συμμετοχή στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μέλους Επιστημονικού Προσωπικού από οποιοδήποτε ΤΕΙ της χώρας ή μέλους αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μέλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, καθώς και όταν ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι πτυχιούχος ΤΕΙ.            
     Κάθε διδακτορική έρευνα θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 50.000 περίπου ευρώ και σε κάθε υποψήφιο διδάκτορα θα χορηγείται υποτροφία ύψους 900 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια.
     Στόχος της πράξης είναι η ανάπτυξη και διεξαγωγή Έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα που έχει ως στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας και που διεξάγεται στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών. Η διεξαγωγή της Έρευνας θα εξασφαλίζει το ερευνητικό προσωπικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των ίδιων των πανεπιστημιακών σπουδών και της έρευνας συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και συνεπώς στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Στο πλαίσιο της πράξης αυτής θα χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως:
  • οικονομική ενίσχυση του υποψήφιου διδάκτορα για διάστημα μέχρι 3 ετών με σκοπό την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας
  • δημοσιότητα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • μετακινήσεις του υποψήφιου διδάκτορα, του επιβλέποντα καθηγητή καθώς και των μελών της τριμελούς επιτροπής αναγκαίων για την διεξαγωγή της έρευνας
  • προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης, αναγκαίων για την διεξαγωγή της έρευνας
  •  προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και συνδρομές σε εξειδικευμένα επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά 
  • συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόμενης έρευνας.

  Πηγή: www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael