Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας


pvaigaiou

 
 
 

Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

     Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τις θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Έργο των ωρομισθίων εκπαιδευτικών είναι η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων στα ΣΔΕ.
Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα ΣΔΕ είναι τα ακόλουθα:
Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλική Γλώσσα, Κοινωνική Εκπαίδευση, Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή. Επίσης ισχύουν οι αναθέσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το Γυμνάσιο στα γνωστικά αντικείμενα
     Οι εκπαιδευτικοί θα ενταχθούν με βάση τo σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφέρεια, ΣΔΕ και γνωστικό αντικείμενο, και θα επιλέγονται από αυτούς σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην έδρα των ΣΔΕ ή στα τμήματα που λειτουργούν εκτός της έδρας τους, για το σχολικό έτος 2010-2011,
     Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (
www.ideke.edu.gr/προκηρύξεις) και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω μορφή ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Στη φάση της υποβολής των αιτήσεων δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010  ώρα 15:00.
     Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα βάση της υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα (
www.ideke.edu.gr) και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
     Οι υποψήφιοι που θα βρίσκονται σε επιλέξιμη θέση, θα κληθούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, μετά από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.
Επίσης, φάκελο με τα δικαιολογητικά τους θα υποβάλλουν και όσοι τυχόν κάνουν ένσταση κατά του πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων.
      Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ιδιοχείρως ή θα αποσταλούν με εταιρία ταχυμεταφορών στην διεύθυνση
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(τηλ. 213 131 1611, 2ος Όροφος).
 

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael