Έκδοση Αποτελεσμάτων της 1Ε/2007 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ


pvaigaiou

 
 
 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2007)
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2007 (ΦΕΚ 228/ 20.7.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε ετών, οι οποίες προκηρύχθηκαν ανά μία (1) στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (κωδικός θέσης: 20003), «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (κωδικός θέσης: 20004), «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)» (κωδικός θέσης: 20005), «ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ (NETWORK SPECIALIST)» (κωδικός θέσης: 20006) και «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SECURITY SPECIALIST)» (κωδικός θέσης: 20007).

Οι σχετικοί πίνακες έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και απεστάλησαν για ανάρτηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Παρασκευή 04.07.2008 έως και την πάροδο της Δευτέρας 14.07.2008.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την επί της ουσίας κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.
 
Πηγή : ΑΣΕΠ 
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael